Statut

Statut

„Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude

 

uchwalony 22 sierpnia 2014 roku w Chorzowie

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę Sujkowską-Sobisz oraz Tomasza Sobisza zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 22 sierpnia 2014 roku przez notariusz Danutę Bańczyk w kancelarii notarialnej w Chorzowie, ul. Wolności 14/6, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

 

§ 2

 

Fundacja ma osobowość prawną.

 

§ 3

 

Siedzibą fundacji jest miasto Chorzów.

 

§ 4

 

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

 

§ 5

 

Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude”. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

 

§ 6

 

Organem nadzoru zewnętrznego nad Fundacją jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

§ 7

 

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

 Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 8

 

Celami Fundacji są:

 1. działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i kształtowanie postaw prospołecznych;
 2. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz działalności strażniczej jako formy kształcenia obywatelskiego;
 3. działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
 4. działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy ideologiczne w tym równościowe, kulturalne i naukowe;
 5. promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności;
 6. działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);
 7. działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych, samorządnych wspólnot lokalnych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego;
 8. aktywność na rzecz przeciwdziałania wkluczeniom spowodowanym dysfunkcjami w zakresie poprawnej i skutecznej komunikacji zwłaszcza ze względu na zaburzenia mowy o różnorodnym pochodzeniu;
 9. budowanie i promocja postaw zrozumienia kwestii dotyczących zaburzeń mowy oraz akceptacji społecznej dla osób dotkniętych dysfunkcjami w zakresie kompetencji komunikacyjnych;
 10. wyrównywanie, z pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych i edukacyjnych, w tym edukacji zdalnej, szans w dostępie do zasobów informacji i edukacji;
 11. prowadzenie i promowanie działalności edukacyjnej na rzecz wszechstronnego rozwoju i wzrostu poziomu edukacji społeczeństwa w tym ułatwienie nauczania za pomocą nowoczesnych technologii i zdalnej edukacji przez internet;
 12. działania na rzecz na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 13. działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
 14. działania na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia;
 15. udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji.

 

§ 9

 

1.  Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 2. prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, informacyjnej, promocyjnej, doradczej, wydawniczej i badawczej;
 3. organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, debat i wyjazdów studyjnych i naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk;
 4. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
 5. ewspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
 6. współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, przedsiębiorstwami, wszelkimi instytucjami, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi
 7. fundowanie stypendiów, grantów i nagród;
 8. opracowywanie i realizację projektów w zakresie obejmującym działalność statutową;

 

2. Cele Fundacji mogą być osiągane zarówno poprzez działalność odpłatną, jak i nieodpłatną pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację.

 

 

§ 10

 

 1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może powołać Oddziały Fundacji Wiedzy Agere Aude, zwane dalej Oddziałami, które są jednostkami organizacyjnie i finansowo podległymi Fundacji i działają na podstawie aktów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. Kluby nie posiadają osobowości prawnej.
 2. Oddziały w realizacji celów statutowych Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.
 3. Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.

 

 Majątek i dochody Fundacji

 

§ 11

 

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 12

 

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych;
 2. subwencji i dotacji organów administracji samorządowej, rządowej i innych osób prawnych oraz grantów osób prawnych i fizycznych;
 3. dochodów imprez publicznych i ze zbiórek organizowanych przez Fundację na podstawie odrębnych zezwoleń;
 4. dochodów z majątku Fundacji;
 5. dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację;
 6. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych;
 7. grantów i dotacji unijnych i poza unijnych programów pomocowych;
 8. sprzedaży cegiełek;
 9. aukcji internetowych.

 

§ 13

 

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Władze Fundacji

 

§ 14

 

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem oraz Rada Programowa Fundacji zwana dalej Radą.
 2. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 7 osób. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały przez ustępujący po upływie kadencji Zarządu. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora. Fundator może być członkiem Zarządu. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 3. Rada składa się z 3 do 12 osób. Rada powoływana jest w drodze uchwały przez urzędujacy Zarząd. Radę Programową Fundacji tworzą członkowie Zarządu oraz osoby powołane przez Zarząd, których doświadczenie i posiadana wiedza, a także społeczna postawa są istotne dla realizacji celów statutowych Fundacji.

 

§ 15

 

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
 2. uchwalanie regulaminów,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 

§ 16

 

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu Fundacji. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
 6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.
 7. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Fundacji i Wiceprezesów. Wybór ten następuje w drodze uchwały podejmowanej większością bezwzględną w obecności pełnego składu Zarządu.
 8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 10. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, ustąpienia, ubezwłasnowolnienia bądź śmierci członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Zarządu podejmowaną bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
 11. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z następujących przyczyn:
 1. trwałego niewypełniania funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 2. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 3. istotnego naruszenia postanowień Statutu.

 

§ 17

1. Rada Programowa Fundacji jest organem honorowym Fundacji.
2. Uchwały Rady Programowej nie są wiążące dla Zarządu Fundacji.
3. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne oraz podmioty prawa handlowego jak również organizacje społeczne, naukowe i branżowe oraz przedstawiciele administracji publicznej.
4. Członków Rady Programowej Fundacji spoza Zarządu powołuje Zarząd Fundacji na wniosek Prezesa Fundacji.
5. Powołanie członka Rady Programowej następuje uchwałą Zarządu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej Fundacji może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez członków Zarządów Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Fundacji.
8. Przewodniczącym Rady Programowej Fundacji z mocy Statutu jest Prezes Fundacji, który zwołuje i przewodniczy obradom Rady Programowej Fundacji.

 

§ 18

 1. Rada Programowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Zebranie Rady Programowej Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Programowej Fundacji z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek przynajmniej dwóch członków Rady.
 3. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.

§ 19

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:
1. Składanie Zarządowi Fundacji propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej Fundacji.
2. Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

 

Sposób Reprezentacji

 

§ 20

 1.  Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2.  W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych poniżej 10.000 (dziesięć tysięcy)  złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać Prezes Fundacji lub Wiceprezes Fundacji jednoosobowo.

 

Zmiana Statutu

 

§ 21

 

 1. Statut Fundacji może podlegać zmianie, nie wyłączając możliwości zmiany celów działalności Fundacji określonych w niniejszym statucie.
 2. Zmiany w statucie dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa Fundacji. Zmiana podejmowana jest w drodze uchwały bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

 

Likwidacja Fundacji

 

§ 22

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.
 3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji

 

Postanowienia końcowe

 

§ 23

 

 1. Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.
 2. Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd na wniosek Prezesa Fundacji w drodze uchwały większością bezwzględną w obecności pełnego składu Zarządu Fundacji.
 3. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

Accessibility