Seminarium pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

W dniach 24–25 kwietnia 2017 roku w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach przy współpracy z Instytutem Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej UŚ Fundacja zorganizowała seminarium naukowe, którego celem było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities).

termin realizacji: 24–25 kwietnia 2017 roku.

cel projektu: wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce.  Wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, powinny odbywać się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się udać tylko w wyniku współpracy między specjalistami odpowiednich dyscyplin humanistycznych a ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, którzy podjęliby się niełatwego zadania polegającego na żmudnym uzgadnianiu potrzeb i możliwości obu stron współpracy.

grupa odbiorców: historycy języka, lingwiści korpusowi, specjaliści w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce, studenci, wszyscy zainteresowani tematem.

Accessibility