Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród przedstawicieli młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek pracy. W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znajdą się:

  • spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu);
  • szkolenia z zakresu kompetencji społecznych;
  • wyjazdy edukacyjne z elementami treningu interpersonalnego.

Jako że bardzo istotną dla nas kwestią jest zapewnienie kompleksowych działań z indywidualnym podejściem do każdego z uczestników, okres wsparcia dla każdego z nich został zaplanowany na czas 8 miesięcy. W tym czasie zakłada się rozwinięcie minimum 8 z 15 kompetencji społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO) (cele projektu). Każdy z uczestników przy wsparciu tutorów i szkoleniowców będzie pracować nad rozwojem tych kompetencji na podstawie wcześniejszej diagnozy jego potrzeb i potencjału. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, Osi I: Osoby młode na rynku pracy: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społ. ważnych na rynku pracy.

nr umowy: POWR.01.04.00-00-0029/18

źródło dofinansowania: środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

wartość projektu: 117 725 zł

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 114 193,10 zł

termin realizacji: 1.09.2019 do 31.08.2021 (24 miesiące)

planowane efekty: podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy wśród 30 przedstawicieli młodzieży z woj. śląskiego

 

 

Accessibility