Płatna działalność pożytku publicznego

Wspieramy działania proekologiczne organizując dwa wyjazdy studyjne w ramach programu: „Nowoczesne rozwiązania: w zakresie ograniczania oddziaływania obiektów związanych z zagospodarowaniem ścieków i odpadów oraz organizacyjne, techniczne w obiektach elektrowni wodnych”

Fundacja Agere Aude zorganizowała dwa wyjazdy studyjne dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony  Środowiska w Katowicach. Uczestnicy  wyjazdów mieli okazje zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami ekologicznymi w zakresie gospodarki wodnej, a mianowicie: Oczyszczalnia Ścieków Gigablok; instalacja MASTER-ODPADY l ENERGIA Sp. z o.o. w Tychach; Żywiecka Oczyszczalnia Ścieków; Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porąbka-Żar.


Wakacje z Pythonem – kurs programowania dla młodzieży

Fundacja przy współpracy z  Fundacją EDURES na początku lipca 2017 roku współorganizowała krótki kurs programowania dla młodzieży. Była to świetna okazja do rozbudzenia zainteresowania programowaniem i nowymi technologiami wśród młodzieży. Podczas warsztatów młodzi ludzie poznali podstawy języka Python – zaznajomili się z jego fundamentalnymi pojęciami, dowiedzieli się m.in. czym są funkcje, operatory, zmienne, klasa, zjawisko rekurencji. Zapoznali się także z analizą programów, metodami wyszukiwania binarnego, sortowania i szyfrowania. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych. Czytaj więcej


Seminarium naukowe pt. Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

Głównym celem współorganizowanego przez naszą fundację seminarium było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się udać tylko w wyniku współpracy między specjalistami odpowiednich dyscyplin humanistycznych a ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, którzy podjęliby się niełatwego zadania polegającego na żmudnym uzgadnianiu potrzeb i możliwości obu stron współpracy. Czytaj więcej


Warsztaty dla logopedów: Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do lat 7. Praktyczna interwencja w jąkaniu wczesnodziecięcym

Fundacja  Agere Aude współorganizowała warsztaty dla specjalistów w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy, które przeprowadziła dr Katarzyna Węsierska – wybitna specjalistka w zakresie zaburzeń płynności mowy. Warto podkreślić, że warsztaty, które stanowiły element kampanii społeczno-edukacyjnej pt. Labirynty Komunikacji, odbyły się w Polsce po raz pierwszy. W szkoleniu uczestniczyli logopedzi z różnych rejonów Polski, co stanowiło potwierdzenie ogromnego zainteresowania tematyką terapii jąkania oraz potrzebę poszerzania wiedzy i umiejętności w tym zakresie.


Warsztaty dla logopedów: Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty – wprowadzenie (The International Fluency Association Global Workshop)

Fundacja Agere Aude w ramach Labiryntów Komunikacji, współorganizowała  międzynarodowe warsztaty pn. Terapia jąkania dla dzieci w wieku szkolnym. Rozwijanie kluczowych umiejętności klienta i terapeuty – wprowadzenie. Został one dofinansowane przez International Fluency Association. Prowadzony był w języku angielskim z tłumaczeniem konsekutywnym na język polski przez Jane Harley- specjalistkę z Centrum Michaela Palina dla Jąkających się Dzieci w Londynie. W warsztacie uczestniczyli terapeuci z  Czech, Niemiec, Libanu, Słowacji oraz liczna grupa 30 polskich terapeutów.


Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”

Logopedia zmienia się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami zmian cywilizacyjnych, które wpływają na warunki rozwoju mowy. Pytanie, czy i w jaki sposób logopedia jest w stanie sprostać wyzwaniom w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy pozostaje wciąż aktualne. Grono uczestników konferencji było zróżnicowane – projekt skierowany był do wszystkich osób, które zainteresowane są poznaniem nowych tendencji w diagnozie i terapii logopedycznej: naukowców, lekarzy, praktyków-logopedów, nauczycieli, rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Czytaj więcej


Konferencja logopedyczno-ortodontyczna pn. Logopeda i ortodonta. Wspólny pacjent. 

Podczas konferencji w szerokim zakresie podejmowano tematykę diagnozy i terapii logopedycznej oraz ortodontycznej, zaburzeń, wad zgryzu, połykania, itd. Głównym celem naukowego spotkania było uzgodnienie planu działań naprawczych zmierzających do usunięcia niedostatków w postępowaniu logopedycznym oraz ortodontycznym u osób ze współwystępującymi wadami wymowy i zgryzu. Po raz pierwszy organizowaliśmy tak ważne wydarzenie w formule zdalnej. Dziś jesteśmy bogatsi o doświadczenia, a dzięki wielu cennym komentarzom słuchaczy z dumą możemy przyznać, że wszystko odbyło na wysokim poziomie organizacyjnym oraz merytorycznym. Czytaj więcej

Accessibility