Młodzi dają radę! – dobre praktyki w partycypacji młodych obywateli w polityki miejskie na poziomie lokalnym i regionalnym

Młodzi dają radę! to projekt, w którym zajmowaliśmy się młodzieżowymi inicjatywami partycypacyjnymi (MIP), czyli oddolnymi projektami i działaniami inicjowanymi przez młodzież mieszkającą na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Głównym celem niniejszego projektu było zwiększenie udziału młodzieży zamieszkującej miasta i gminy Metropolii w realnych procesach decyzyjnych dotyczących ich lokalnego środowiska.

Projekt zakładał współpracę 12 młodych osób, 3 ekspertów Fundacji, decydentów oraz MIPów, które zaprosiliśmy do współpracy. Działania w ramach projektu to spotkania monitorujące, seminaria konsultacyjne oraz warsztaty partycypacyjne. Praca opierała się na metodzie open space oraz dialogu usystematyzowanym. Przykładową agendę spotkania prowadzonego metodą open space zaprezentowano na stronie Fundacji.

W ramach projektu powstały również narzędzia do badania skuteczności działania inicjatyw/grup młodzieżowych powstających oddolnie, a także recenzowana publikacja dostępna tutaj. Na Facebooku Fundacji zostały zamieszczone krótkie filmy zawierające opinie młodych uczestników o metodzie open space stosowanej podczas realizacji projektu, a także refleksje i opinie ekspertów, decydentów oraz społeczników działających z młodzieżą. 

Inspiracją do projektu były konferencja pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne organizowana przez nas w czerwcu 2018 roku, a także badanie ankietowe przeprowadzone wśród młodzieży, z którego wynika, że wpływ młodych ludzi na kształtowanie lokalnych polityk jest znikomy.

źródło finansowania: Program Erasmus+

termin realizacji: maj 2019 – grudzień 2020

Cele szczegółowe projektu:

 • szczegółowa identyfikacja problemów i przeszkód uniemożliwiających skuteczne działania młodzieżowym grupom inicjatywnym;
 • zwiększenie skuteczności MIP poprzez wspólne wypracowanie rozwiązań i sposobów efektywnego wpływania na decyzje władz na różnych szczeblach: szkoła, uczelnia, gmina, miasto;
 • inicjowanie spotkań grup młodzieżowych z przedstawicielami władz (decydentami) na różnym szczeblu, podczas których wypracowane zostaną modele współpracy i komunikacji pomiędzy ww. grupami;
 • inicjowanie i monitorowanie wspólnych działań grup młodzieżowych i przedstawicieli władz oraz analiza efektów;
 • zwiększenie wśród młodzieży poczucia sprawczości i celowości współdecydowania o politykach lokalnych;
 • zwiększenie wśród młodzieży umiejętności argumentowania swoich propozycji i wyrażania opinii.

Zakładamy podniesienie kompetencji i umiejętności uczestników, zwłaszcza:

 • skuteczne i zgodne z etykietą porozumiewanie się w języku ojczystym,
 • umiejętności uczenia się,
 • kompetencje społeczne i obywatelskie,
 • kompetencje informatyczne w zakresie wyszukiwania i analizy danych,
 • przedsiębiorcze myślenie.

Accessibility