Statut AGERE AUDE

Statut „Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude”

uchwalony 22 sierpnia 2014 roku w Chorzowie

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę Sujkowską-Sobisz oraz Tomasza Sobisza zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym 22 sierpnia 2014 roku przez notariusz Danutę Bańczyk w kancelarii notarialnej w Chorzowie, ul. Wolności 14/6, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Chorzów.

§ 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 5

Fundacja posługuje się pieczęcią: „Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude”. Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

§ 6

Organem nadzoru zewnętrznego nad Fundacją jest Minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celami Fundacji są:

a) działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i kształtowanie postaw patriotycznych;
b) działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz działalności strażniczej jako formy kształcenia obywatelskiego;
c) działania na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności;
d) działania sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i naukowe;
e) promowania, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad wolnorynkowych oraz propagowania idei samorządności;
f) działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo);
g) działania na rzecz na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
h) działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
i) działania na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia;
j) udzielanie wsparcia materialnego inicjatywom zgodnym z celami fundacji.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
b) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz badań naukowych;
c) organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, debat i wyjazdów naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk;
d) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
e) wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji,
f) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi i prawnymi, przedsiębiorstwami, wszelkimi instytucjami, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi
g)  fundowanie stypendiów, grantów i nagród.

§ 10

1. Do realizacji celów statutowych Fundacja może powołać Oddziały Fundacji Wiedzy  Agere Aude, zwane dalej Oddziałami, które są jednostkami organizacyjnie i finansowo podległymi Fundacji i działają na podstawie aktów zatwierdzonych przez Zarząd Fundacji. Kluby nie posiadają osobowości prawnej.
2. Oddziały w realizacji celów statutowych Fundacji podlegają Zarządowi Fundacji.
3. Fundacja może zatrudniać pracowników i osoby współpracujące z Fundacją w innych formach prawnych.

Majątek i dochody Fundacji

§ 11

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 12

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów i innego rodzaju przysporzeń majątkowych uzyskanych przez Fundację od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych;
b) subwencji i dotacji organów administracji publicznej i innych osób prawnych oraz grantów osób prawnych i fizycznych;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku Fundacji;
e) dochodów z działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację;
f) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych;
g) grantów i dotacji unijnych i poza unijnych programów pomocowych;
h)  sprzedaży cegiełek;
i) aukcji internetowych.

§ 13

1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

§ 14

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały przez ustępujący po upływie kadencji Zarząd. Pierwszy Zarząd powoływany jest przez Fundatora. Fundator może być członkiem Zarządu. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 15

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
b) uchwalanie regulaminów,
c) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji innych organów,
f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
g) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

§ 16

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu Fundacji. W wypadku równowagi głosów decyduje głos Prezesa Fundacji.
2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, telefonicznie, elektronicznie albo w formie ustnego zawiadomienia skierowanego bezpośrednio do jego członków.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.
6. Pracami Zarządu kieruje Prezes Fundacji.
7. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Fundacji i Wiceprezesów. Wybór ten następuje w drodze uchwały podejmowanej większością bezwzględną w obecności pełnego składu Zarządu.
8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
9. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
10. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, odwołania, ustąpienia, ubezwłasnowolnienia bądź śmierci członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Zarządu podejmowaną bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu Fundacji.
11. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z następujących przyczyn:
a) trwałego niewypełniania funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
b) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

Sposób Reprezentacji

§ 17

Do reprezentowania Fundacji na zewnątrz, a w szczególności do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji upoważniony jest zarówno Prezes Fundacji, jak i jej Wiceprezes samodzielnie.

Zmiana Statutu

§ 18

1. Statut Fundacji może podlegać zmianie, nie wyłączając możliwości zmiany celów działalności Fundacji określonych w niniejszym statucie.
2. Zmiany w statucie dokonuje Zarząd na wniosek Prezesa Fundacji. Zmiana podejmowana jest w drodze uchwały bezwzględną większością głosów w obecności pełnego składu Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w formie uchwały.
3. Jeżeli Zarząd w uchwale, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
4. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Zarząd, organizacjom pozarządowym działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji

Postanowienia końcowe

§20

1.Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją.
2.Decyzje w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd na wniosek Prezesa Fundacji w drodze uchwały większością bezwzględną w obecności pełnego składu Zarządu Fundacji.
3.Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2 368 przemyśleń nt. „Statut AGERE AUDE

 1. Ameeeeiiiiiii o site. Ã minha busca pelo Xamanismo tem sido muito grande, mas é difícil de acessar. Moro em Piracicaba e não há nenhum local em que se possa estudar e praticar. Gostaria de saber se posso fazer um curso à distância e quais são as condições necessárias.GratidãoNAMASTÊ.

 2. Paolo Someone offered me a Crispin brut a year or so ago and I really liked it. It was a Minnesota company so I guess I paid more attention to the brand. Since then I’ve followed their progress–and LOVED each new product they’ve released. My favorites are Honeycrisp and the Jacket. I can’t believe their creativity in finding delicious new flavors!

 3. Great and honest post Mary! I have never been a fan of the crock pot. We use it to keep Swedish meatballs warm on the buffet at Christmas Eve. My mother in law makes a pot roast in hers and is her go to meal for company. It is always tough and overcooked. Thank you for this honest opinion of the recipe.♥, Susan

 4. 1baOlen Paavo Arhinmäen kanssa hyvitysmaksun laajentamisen kannalla.Jotkut vastustajat näyttävät unohtavan, että hyvitysmaksu onkertamaksu, mikä vähentää sen vaikutusta tallentavien laitteiden jo 5 vuoden käyttöaikana vain viidesosaan käytetystä rahamäärästä. Se ei ole “vero” vaan kulttuurisijoitus, jonka tulevaa tuottoa on monipuolisempi musiikkitarjonta.Allekirj. Biisinikkari85

 5. So, so sad but true Carl. There are many misdiagnosis out there. We have to be our own advocates once we empower ourselves with more info on SPS. It’s difficult to find doctors who will spend more than 10-15 minutes with a patient to get more info  

 6. dear crisssss…….my name is honey…. im iranian… i tink you are the best player in the world…i always see you in my dreams…..and i love you more than each day…. hope to see you and kiss you………and my favourite coach is mourinho favorite player is you and iLOVE REAL MADRID AND ALL OF YOUR TEAM-MATES and i HATE barcelona…:(

 7. What is jarring isn’t the man in a skirt or a dress, beard or no beard, is the halfway attempt at transformation to a woman. If a man wants to wear a dress or a skirt, more power to them. If a male wants to transform himself to a woman with makeup, clothes, speech, and body language that’s fine. Society can accept them as women. But the people who do a halfway job, or no real attempt at all, you end up with something that is unattractive and odd. It isn’t male and it isn’t female; so what is it?

 8. Howdy are choosing WordPress for the site platform? I’m new at all to the web site world nevertheless I’m trying to get started and create my very own. Do you may need any html code expertise to make your individual blog? Any help could be greatly valued!

 9. I think the difference between this, and what Harper did with Fortier is that these people would be more along the lines of spokespeople, and they’re not being paid out of the public purse.Harper appointed Fortier to the senate, which came with a substantial paycheque, and appointing him to cabinet further increased his compensation.

 10. Oi Nadia,Obrigada!Como se vestir elegante no inverno, acho q se vc der uma olhadinha nas semanas de moda de Paris e Milão, vc vai encontrar um monte de dicas tanto com os meus looks do dia quanto os da Costanza.As echarpes sintéticas, vc encontra em lugares como a Zara, Mango, H&M…depende da estação…bjs c

 11. Obama will probably send money to the Red States. This was Franklin Roosevelt’s strategy. He spent millions in the south, the west, and in suburban Republican areas,through WPA, CCC, Tennesee Valley Authority etc. In other words areas where his support was the weakest. This government money had the effect of boosting Roosevelt’s image in these areas and helped keep him in office.

 12. You know why?There’s no need to be patronising! Not all businesses are run the old fashioned hierarchic way.Even though Roman appears to be old school, I believe he is intelligent enough to run his businessin a way that all resources are maximised and are capable of thinking outside the box. Carlo was chosen by Chelsea because Roman could see and believed in Carlo’s footballing visions.Reply

 13. Dude, I don’t want to claim all the fundamentalist Evangelicals beating their adopted kids to death, preaching hate and generally being azzholes, but I don’t get to exclude them from my religion just because I think they’re doing it wrong. They claim to be fundamentalist evangelicals, well, I don’t get to say no. Even when we’re talking about loonies like Westboro Baptist that I’d prefer to phrase as a cult, too. I just have to try and make it clear that *I* and other Christian types don’t agree with their nonsense. I think you Mormans are in the same boat with the FLDS.

 14. All these countries have become substantially wealthier over the last forty years–Not correct. US disposable income has been flat or declining since the late 1970s and if I have the color code correct that is the one nation in which there has been a decline.I suspect this is due both to individual purchase decisions (more cheap chicken than expensive steak) and corporate success in the creation of industrial food which is often less than it appears to be but is calculated to remain yummy regardless of low quality ingredient mix.

 15. No se porque han cerrado y desactivado los comentarios que no he podido ver por estar de viaje lo cual sorprende sra. Rosa Oran que de estos chicos su pagina no los mencione estos si que son promesas y muy grandes del futbol, espero deje este comentario y no lo desactive, que ellos no se lo merecen, gracias y hasta pronto…………………………………..

 16. One thing I’d really like to say is the fact that beofre buying more laptop memory, consider the machine directly into which it could well be installed. In case the machine is usually running Windows XP, for instance, the particular memory limit is 3.25GB. Installing over this would just constitute any waste. Make certain that one’s motherboard can handle the upgrade quantity, as well. Good blog post.

 17. were they in the others place.This is the histrionic hate spiral that leads to flame wars in postings.If people could just be made to understand that they are reading everything in their own voice instead of the voice of the readers, then they would be able to filter out the self-directed rage and the tone of voice they use to drown out other people’s words.

 18. ( 2012.03.6 20:37 ) : Wow! This could be one particular of the most helpful blogs We’ve ever arrive across on this subject. Actually Fantastic. I am also an expert in this topic so I can understand your effort.

 19. “Organizations lose their relevance when the rate of internal change lags the pace of external change.”Lot’s packed into that sentence.I tell clients that is a moving target…get use to it.Keep creating,Mike

 20. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright violation? My website has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my agreement. Do you know any techniques to help stop content from being stolen? I’d truly appreciate it.

 21. Nice post. I study something on completely different blogs everyday. It would always be stimulating to read content material from other writers and practice a little something from their blog.

 22. This is reason 198 why to not buy dell. I have not liked Dell for years and luckly have never been inclined to buy a PC from them. This is just another reason why you build you own equipment,that way you know what you are getting.

 23. din cate am observat barbatul e mai mare barfitor ca si femeia..cand stau mai multi la masa si se porneste subiectul…in general un subiect "feminin" se porneste focul…dar ce e cel mai ciudat e ca nu recunoastem ca barfim?:))…dar trebuie sa facem o distinctie intre barfa (vorbitul de rau de o persoana, de fapta unei persoane) si critica(critici persoana ca a gresit cu ceva cu scopul de a-i aduce "pe tava" rezolvarea in greutatea rautatii ce a facut-o)…

 24. ce vrajeli ziceti mai ! da nu mai prostit oamenii degeaba , pentru ca oamenii vin aiceea sa caute o solutie legat de site-ul trilulilu.ro cum se down ,de ce bagatzi vrajeli mai mari ca voi ca se poate cu nush ce site si din alea ?toti ori sunteti habarnisti ori nu aveti viata !

 25. Hi ZiYue,It looks to me like your friend stresses out about everything. Life can get stressful!!But that doesn’t mean she needs to deal with it with anger. There are other things your friend can do to cope with the stress or whatever makes her freak outTry a little exercise called diaphramatic breathing. It’s easy, just breathe in for 2 seconds and breathe out for 4 seconds. 5-10 repetitions whenever she’s stressed will toats help her calm down. It really works

 26. Hello, Craig!Thanks for great tutorial, i’ve tried it on my personal website and I’ve noticed only minor fluctuations.It took some time to make that line work for me, but the best thing is that now I can easily test any other sites in future.I love reading distilled blog, because you guys always show us some unexpected seo aspects, which make us 1 step better SEO’s

 27. Thank you very much, Huda. We would love to receive the recipes that you cherish and would like to share with us and the rest of the Xawaash family. It is indeed very generous of you. One of our dreams was to make this website a repository for traditional recipes from Somalia, its neighbours and beyond. Please send us the recipes and we will gladly post them.

 28. What i do not realize is in reality how you are no longer really a lot a lot more neatly-appreciated than you might be right now. You are so intelligent. You understand therefore considerably in relation to this matter, produced me personally believe it from plenty of varied angles. Its like ladies and males don’t appear to be fascinated except it?s something to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. At all times deal with it up!

 29. "Clear Browsing Data" on a new page is really really frustrating and is going against your claimed speed efficiency.Chrome is supposed to improve user's web browsing experience, and by making us click the X button or CTRL+W for closing the extra opened tab for clearing browsing history isn't really helping you improve the speed.Very disappointed with Google.

 30. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

 31. mmmm it is 6:30am and after reading your post, my mouth is watering for a Dog House dog! (I dont think they are open for breakfast!)great post, I will have to try to recipe one day. Thanks for sharing Cathyluv, Sandra

 32. É verdade o Hot Mart é uma plataforma com programas de afiliados incríveis e o melhor de tudo é que é totalmente grátis, principalmente para pessoas que estão querendo começar a ganhar dinheiro na internet e reclama que não tem grana pra começar, ta ai uma excelente forma.

 33. Like Rachel, I started blogging for reasons other than money. My primary goal was to get me back in the habit of writing regularly and my blog has been great for that. What’s more, interacting with my readers and seeing their responses has encouraged me to go a step further and actually write a book instead of just talking about it. It’s hbeen instrumental in realizing that I’m not crazy, that there is a market for what I’ve written.

 34. Aw, man, I loved Little, Big too. That's not my edition, but it's a great cover for it.This is the problem with using stock photography instead of creating original artwork for each book. One hopes that that lovely, evocative image is appropriate for each of those titles. But geez … couldn't they have done something original?

 35. I have found that email with embedded objects are consistently lost through Conversation Clean-Up. I have come up with a workaround: Create a rule to automatically categorize all email with attachments in a new category, “Attachments”. You’ll need to create separate rules for received mail and mail you send.

 36. We don’t have a shed stacked with hay and a red tractor but we have one with dirt bikes and 4 wheelers. Theres a garden area that has been turned into a mud pit at least 2 or 3 times a year for the past 16 plus years. I love the dirty face pictures, there is always a great story to go along.

 37. or drink anything other than plain water; and do not take extra medicine to make sure you can safely take viagra utility, tell your doctor about another treatment for your body fight infections. Your blood may need to be tested often. Your kidney or function

 38. This is my first time I visit here. I found so many entertaining stuff in your blog, principally its dialogue. great amount of on your articles, I reckon I am not the only one having an interest.on a regular basis to read.

 39. I wish to point out my admiration for your generosity for those individuals that actually need help on the subject matter. Your special commitment to getting the message across had become remarkably powerful and has constantly enabled professionals like me to reach their aims. This informative guide denotes this much a person like me and still more to my office colleagues. Regards; from each one of us.

 40. Hi Joyce, I was so moved by your faith and courage during your ordeal. I am glad things have turned out so well for you and your family. Not only did your ‘giant fall’, but you are doing something to help others with their giants. May God continually bless you to bless others!Sincerely,Joyce B.

 41. Detta jagande mÃ¥ste sluta NU! Riktig rasism drunknar i allt sorl av anmälningar och gnällande….Man förstorar allt som gÃ¥r att förstora och nu börjar det bli riktigt löjligt.Pippis pappa fÃ¥r inte vara negerkung…vi fÃ¥r inte köpa negerbollar…Nogger Black är en rasistisk glass..och 88:an en nazistisk..Vi ska skuldbeläggas för allt…Det börjar bli en total förföljelse av alla som inte är muslimer eller svarta eller bÃ¥de och…./FS

 42. Neenda kaalamagave RSS vedigundu Theeviravaathathil eedupattu varugirathu.iruppinum athai mathiya arasu kandu kollathu.malegaon kundu vedippin mukiya kutra vaaliyaana prakyaa singh n vazhaku tharpothu sulabaana pirivirku maatra pattu vittathu.aanal entha pathirikayum ithai kandu kolvathillai.

 43. the forms are because they don’t think you know the best way to get up, walk, liftand so on. as if your not that disabled ,you just never figured out the best way to go to the toilet or open a packet of crisps.you may get a letter back suggesting that you lift with your knees!

 44. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me. Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 45. You know I have to completely agree. I am receiving a TON of help putting a feature together from WME even though one of the writers is a reasonably high profile CAA client. WME is simply motivated and hungry. CAA…not so much. Add in a heaping dose of arrogance at CAA and, well, looks like the merger is really paying off.

 46. in my face as I thought about how the last time I saw them was at Tidal Wave and how they answered one of my fledgling interview questions. AWWWW…and look at us now; still at it! They played a great set; I hadn’t listened to

 47. Moin,wollte nur bescheid geben, das es bei mir auch Einer probiert hat, woolte auch per PayPal bezahlen und bettelte richtig drum! Kommt auch aus England. Det Typ nennt sich Peter Stocken Die versuchen es mittlerweile überall! Gruß

 48. Hi there, I am currently working on a restoration of an early 90s Pursuit 2350 hull. I am in need of boot stripe material and was wondering if you could help me out, or recommend someone that could.I currently have a 2 color (blue and metallic silver) 2” large stripe (navy) separated by a 0.5” clear space with narrow 0.5” metallic silver. I know that I could attempt to lay two pieces of marine vinyl parallel but was hoping you could point me in the right direction for finding a roll that was already assembled with 2 stripes. Thanks for any advice you may offer,Bobby

 49. September 7, 2012Darlene, thanks so much for the encouragement. I’ll keep trying to write as long as God gives me stuff to share. You can help spread my blog by simply sharing on your facebook page.I know Mark is a great husband and father. We are very blessed for sure. I’m also glad to hear you are sharing good stuff with Angel. She is indeed and Angel and I pray too that heavenly angels will guard her during her lifetime.Thanks again for taking the time to comment. It encourages me so much.

 50. 1. Please bring back the ability to see what Playlists a video is in. In fact, this was the one and only thing I gave feedback on when this was still a Beta. 2. I'd like to see the exact date something was posted. Sometimes, when multiple copies of the same video are posted, I prefer to put into my Favorites or a playlist the latest one posted.

 51. Thank you for each and every other educational website. Where otherwise may I am getting that sort of information written such an excellent method? I’ve a venture which i am basically now running on, and I have been at the actual glance out for this sort of information.

 52. I always hike in trail runners, and usually just a pair of liner socks. However, if I am expecting all day cold rain, or hours of snow, I also carry a pair of waterproof Seal Skinz socks. Those have made all the difference between comfort and misery a few times.

 53. Hi, MichelleThis card is stunning! I love everything you do but this really ‘speaks’ to me. I love the stamps and what you’ve done with them here is simply sensational. What a very talented lady! Keep posting as I get so much inspiration from you.

 54. I’m just writing to let you be aware of of the great discovery my wife’s girl found using your web site. She came to find a good number of things, most notably what it is like to have an ideal teaching spirit to let a number of people smoothly learn a variety of advanced matters. You really exceeded our desires. Many thanks for displaying these practical, dependable, revealing as well as fun thoughts on that topic to Evelyn.

 55. this dudes trying to do his job and this dumb bitch I’m sure was on some bullshit long b4 he hit her. If she didn’t put her hands on him first maybe id feel bad. But id say the bitch got what she had coming. Mean uppercut!!!! This is equality, not just being favored when it suits you hoe.

 56. Ser ut som du har hatt en flott helg. Jeg er helt imponert over bildene du tar. Du mÃ¥ jo ha kameraet klart hele tiden du….;)Jeg og elsker Ikea, heldigvis sÃ¥ bor vi faktisk ikke lengre enn 5 min kjøretur. Ha en vinuderlig uke 🙂

 57. Seattle proper is more like the east coast model. The suburbs range from east coast model to west coast model and in between. I grew up on an island near Seattle and found it a perfect mix of the good parts of each model. I now live in one of the suburbs. The experience for the youth in our stake, covering two suburban cities, is closer to eastcoast in my city and closer to west coast in the other.

 58. Airyku: a sámánpap a rendszer szempontjából paplovagnak számít, az elnevezés és a származás megtévesztÅ‘ lehet. Ezekben a kérdésekben inkább Phoenix az illetékes, de mivel a paplovag amúgyis lehet wier én nem látom akadályát ennek a kombinációnak.

 59. So now, thanks to this paper we know that there is probably a "Central Eurasian" or "NW Asian" distinct population component, which had laid undetected till the moment and that essentially takes over what used to be perceived as West Eurasian component.That big "Central Eurasian" component or cluster exists probably because of the relative earliness (several thousand years ago) of the Caucasoid-Mongoloid admixture that gave rise to that component.

 60. We really don’t talk about these things, but it is really important. Our pets give us so much joy, but they give joy to one another, too, and that void of loss is difficult to fill. Thanks for bringing this to our awareness.

 61. Hi Farmer Doug! I have never used or even tasted quince before, though I have heard of it. If someone gave me a bunch, my first inclination would be make jelly – it certainly looks pretty from the pictures anyway. The candy sounds very unusual – I hope it turned out well for you! You’ll have to let me know how it is if you get a chance!

 62.   Hi JamieYou must be missing Liz, I have just watched your latestposting and really enjoyed it Millie dosn’t seem to be missing Liz to much. The only problem I had was trying to close your missive, but it could be me being computor iligitamate.LoveMikeFandangle

 63. Yo Kev! Wow, Congrats big time on the bench. I am very inspired by your mindset of being focused upon goals and achieving them. I know your genetics are far superior than any normal human, but just by curiosity, how many times did you hit the bench during a week? Were you ever sore going to the gym? Thanks Kev.

 64. I would like to thnkx for the efforts you have put in writing this web site. I am hoping the same high-grade site post from you in the upcoming as well. Actually your creative writing abilities has inspired me to get my own website now. Actually the blogging is spreading its wings rapidly. Your write up is a good example of it.

 65. J’écris pour attester que moi-même présente à la manifestation du dimanche 18 n’ai constaté aucune violence dans les rangs des manifestants ; que je suis profondément choquée et très inquiète d’apprendre la teneur de ces faits indignes…

 66. Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had to ask!

 67. BB creams break me … BB creams break me out! maybe you should try to exclude it from your routine and see how things go. BB creams are not necessarily good for your skin as they claim to be because they are too thick for your skin to breath underneath. hope your skin will get better soon. x Was this answer helpful?

 68. 1  0I'm not going to say Jlo i'm going to say……….Jennifer Lopez Anthony because she is a grown ass woman and nut ass p.diddy gave her that name. So yes Jennifer wore the shit out of that trash bag Sorry Rhi-Rhi not this one.

 69. disse:Eu uso o Bepantol Derma creme e acho ótimo, uma belezinha mesmo. Aqui na minha cidade (Juiz de Fora, MInas Gerais) encontro ele nas drogarias por 12 reais, acho um preço justo. Ah, também tô usando o Solução junto com minha máscara de hidratação, para hidratar os cabelos e está sendo uma maravilha. Aqui o solução custa 13 reais.

 70. I’m sure I’m not the only one who saw this, but decided to get back to it later in order to mentally prepare for its length.When you’re not actually opening up a book, it’s a tad overwhelming to be surprIsed with one.VA:F [1.9.21_1169](from 5 votes)

 71. Hi, I think your site may be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, great blog!

 72. That's the origine of the 'Shaker' name. Thanks! Got a replacement for my food processor this week. Phew!@ Cakelaw: Thanks!!@ Maybelle's Mom: Thanks. I must find myself a leyer lemon bush soon.@ Catalinakolker: Thanks!!! lol!!@ Lorraine: Thanks again for the lemon!! You had no idea how excited I was :p@ Christina and Jacob: You are welcome. Let me know how it goes!@ Stephcookie: Tartine is a great cookbook. I have so many recipes I want to try!!@ Katherine: Thanks!!@ Frugal Kiwi: Lucky you!@ Forager: Lucky you!!@ pigpigscorner: Thanks!

 73. Mmmmm… I can see some of this, but it just too much wants to downplay the pattern. If Galileo was an isolated incident… but this cycle repeats over and over… look how Christianity tried to thwart Champollion’s translation of hieroglyphs. Also, I don’t think science it necessitating that the religious make any particular theological moves… what they do with the knowledge is up to them… it is the pattern of trying to hinder scientific progress that is the problem.

 74. Wow, there sure are a lot of haters out there with a lot of time on their hands… For someone to go out of their way and spend time to bash this product makes me think that they are jealous for not coming up with the idea themselves. To those people: You SuckAnd you will continue to suck until you work out whatever psychological issue you have with yourself. Good luck!

 75. I just last week became a beet lover – seriously. Who knew that they could taste so amazing. Today I roasted them for the first time – and I am in love. If only I had fennel I could have had this delicious salad! Thanks for linking to Two for Tues!

 76. Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed! Very useful information specially the last part I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and best of luck.

 77. I simply want to mention I’m new to weblog and absolutely savored you’re page. Most likely I’m planning to bookmark your blog . You really come with impressive articles. Cheers for revealing your website.

 78. What is the best place/ location to learn scuba diving in the Philippines?I am planning to learn scuba diving in the Philippines but I like the place to be low-priced but has a lot to offer terms of the beauty of the dive sites. If you can give an estimate how much I would spend for a period of time for diving and accomodations, that will be very much appreciated. Thanks!OK I’m down to a few choices: Puerto Galera, Anilao, and Palawan. Which one is best? Let me know. And if you have other suggestions, that will be great. Thanks!

 79. , AT commenters are hyper critical of everything… unless it's an ugly before picture… then they like it! 🙂 Your bathroom is BEAUTIFUL timeless and classic and it's been bookmarked on my computer for MONTHS because I LOVE IT!

 80. détrompes toi Videberg, le sponsor Carrouf sera bel et bien derrière l’équipe de France.COmme dit plus haut les assurances souscrites rembourseront les éventuels acheteurs en cas d’éventuelle victoire de la France.l’interêt de Carrouf est qu’il y ait le plus d’acheteur possible pour rembourser la souscription de l’assurance!tous derrière les bleus CQFD.

 81. Thank you, everyone! Yes, Michele… Jess IS a good kid… best daughter I ever had!Thanks for the suggestion, Chris. That bag is very much like the one I made for Jess's Etsy shop way back when, only ours had a shorter handle. :)Nina… just because she put a pencil in the pocket, it looks better?! 😉 Okay, so she has a nicer camera. And I don't think you're offering your mum enough. 😉

 82. Hi Kennedy 🙂 I’ve made it my twitter background, so it is mainly what I look at now online, and it just makes me feel happy to look at it.And alo Miss Vain & Vapid! I have to agree. Delicate, wistful, romantic, and that good stuff.

 83. / This is like liberals saying "Big Gulps can make a person fat, so let's outlaw Big Gulps"—Oh, they did that. Ok, its also like a rapist saying, "Women tempt me too much, make a law so I can't see their faces or bodies" Oh, the muslims did that. All of it makes the same kind of no-sense.

 84. I’ve been preaching this on Google+ for months – we have a good small but growing group of believers there and I’ve been working at encouraging them. Just added a Mormon guy today. We had a little discussion but HE was looking for COMFORT so I tried to provide some.I also posted that we’ve been putting our hope in the wrong things: MEN and their organizations!

 85. Interesting Article. Hoping that you will continue posting an article having a useful information. Thanks a lot! porno izle sikiÅŸ ustaları masturbasyon porno kralı canlı sikiÅŸ hikaye oku azgın karılar sex arkadaşın amcık yalama sikilecek karılar oyun oyun arÅŸivi anal sikiÅŸ sikiÅŸ ustaları knight rider

 86. Too little too late…No 4th title in 5 years for me…..I hope these predictions for D.Alexander, D.Thomas, R.Cobb ,J.Graham and Spiller don’t happen, because I will be very bitter if they blow up now after sucking in the conference championship for me…atleast Alexander and Thomas sucked….bad thing was i had A.Brown and H.Miller on my bench……I would’ve won….but there are 15 other teams in my league that are ticked to death with the outcome…..that really makes it worse!!!!VA:F [1.9.21_1169](from 0 votes)

 87. I had a dream about them last night. It turned into a conversation about prophylactics and Ariana was trying to hide the fact she was turning into a furry (really?! that’s how my subconscious mind pictures werewolves?!) I was pretty confused about it before I work up and checked for an update.I HAD TO ADMIT IT BECAUSE I AM ASHAMED

 88. O jejku dziÄ™ki ;DHmmm ja tak czasami czytam książki, ale powiem Ci szczerze, że też czasami, najczęściej przed snem myÅ›lÄ™, że jestem kimÅ› innym w jakimÅ› innym Å›wiecie. Jakie ja mam marzenia? Ehh zawsze chciaÅ‚am do Londynu jechać ;D a pytaÅ„ to już moja sÅ‚oddka tajemnica ;D Pozdrawiam i dziÄ™ki ;*

 89. Ines, I keep beating your "records" – I published my post the last (among those who did publish) Three more perfumes went on my "O Tannenbaum – to try" list (though I'm not sure how hard it'll be to find Oud Caravan no1 – we'll see).

 90. where can i download an operators manual, not a service manual, for a trx 450r honda atv?I have found the service manual, but have not been able to find one for the original operators manual. Just bought the atv and no book. Honda wants a small fortune for one. Thanks

 91. みなさんが本当に親身になって相談に乗ってくれていることが本当にうれしくて癒されています(;_;)やはり昨日は帰ってきませんでした。予想していたこととはいえ、また振り出しにもどったような、長引くことになりそうな不安があります。一番上の子が小学校へあがったばかりや二番目の子の体調を崩している事など子供達の心配が大変な時期だけにへこたれそうですが、みなさんのアドバイスを真剣に考えてみようと思います。手紙やメール…いいですね!話だと変なほうにそれたり、逃げられたりしますもんね。まだ離婚はしたくありませんので、全面降伏?するのがいいんでしょうかね_| ̄|○今更ですが今回のきっかけはメールに会社の名前で登録されてる女の子とのやりとりを言おうとしたら『浮気なんてしたことない!勝手にケータイ見る奴と暮らせない!浮気なんてしてないけど、この家庭か外かだったら外を選ぶ!でていく!』という感じでした。以前からケータイにロックがかかっていましたが、子供が遊ばせてもらっていたためその時は解除されてたのでつい見てしまいました。その子と会おうと何度か誘い誘われしている内容でした。もしかしたらまだ体の関係はなかったのか…いやありえないような…とにかく問題は他にいっている気持ちですよね。ちなみにうちは子作り以外ではまったくしていません。仲は悪くなかったと思いますが、確かにわたしに相手を思いやる配慮がなかったし、ぶくぶく太って女としても努力をしていませんでした。ここ最近は食欲があまり無いので、痩せれるかもσ(^_^;)とにかく今回はなあなあで終わらせず時間をおいてみようかと思います。同時に万が一のために子供達を連れて生活できる様に考える事もしたいと思いますm(_ _)m

 92. In der sidebar.php herumgebastelt und das Archiv auf die letzten 12 Monate begrenzt. Etwas unelegant, aber endlich kürzer. Dabei versehentlich Tweets-Einbindung gelöscht und wieder eingebaut. Gesamtarchiv als eigene “Seite” eingebaut für den gehaltvollen Ãœberblick. Sehr gut, ein “Dankeschön!” an den Erfinder.

 93. bnce arkilerin yorumları çok doÄŸru,aynen katılıyorum ltf en kısa zmnda ÅŸu sigara illetinden kurtulun bu siteyede sonsuz tÅŸk.lerimi iletiyorum… ltf bile bile sigara içerek ölüme sürüklenmeyiniz:(:(:(

 94. Your weblog can be quite advantageous. Thank you so much for delivering many invaluable information. I have bookmark your blog site internet site and will be without doubt coming back again. Once once again, I appreciate all your give good results and in addition comeing here to talk with me.

 95. Bonjour,Mes parents m’ont offert l’abonnement en cadeau pour mon départ en tant que volontaire au Sénégal au mois de juin dernier. Depuis plus de numéro. Vont-ils être remboursés?J’espère cela dit que le magazine va pouvoir vivre, l’idée était original et le sujet manque de presse! Je croise les doigts pour la suite!Camille

 96. I’m enjoying all the comments and even more, the blog itself. Not being an artist I have no idea what you talkin’ bout some of the time but keep on posting. I would like to be so bold as to ask if it’s possible for you to make my little symbol -is that the avatar?-(I’m also computer illiterate) the porcine line drawing. I am sort of a pig after all. And tell me to get back across the line if I’ve just stepped over it.

 97. Really trustworthy blog. Please keep updating with great posts like this one. I have booked marked your site and am about to email itto a few friends of mine that I know would enjoy reading..

 98. un peu de respect et de compassion serait bienvenue face a la mort….mais ca aussi ca se perd….un dessin humoristique suite a la mort d’un enfant c est malvenu, c est cynique, c est nul…si cet enfant n etait pas décédé vous n auriez jamais fait ce dessin: c est lui , l enfant, le déclencheur de votre dessin et des commentaires associés..Vous nous aviez habitué a un peu plus de subtilité dans vos dessins……Mettez vous un instant dans la peau de son pere avant de vous mettre a votre table de trvail…

 99. diciembre 3, 2012 a las 2:53 amholas disculpa, instale todo ok y bien funka, pero me puse a jugar ser una leyenda y todo, parti en sudamerica y mas o menos como en el partido 20 de la liga no avanza mas y siempre se sale el juego, alguien sabe que puedo hacer??? gracias de antemano y muy buenoo el parche Responder

 100. Visst vore ett par tassel loafers, pennys eller bruna läderskor med brougesmönster som Jocke föreslog att föredra, men man tar vad man har. Som jag förstod det hade Ola bara två alternativ Just till klubba tycker jag seglarskor är schysst, visst det kan kännas lite väl marint och/eller Rotary på 80-talet, men värre än så är det inte.

 101. 藤田にこるんがイメージキャラクターで有名なニキビ跡防止洗顔フォームファーストクラッシュはご存知ですか?
  ニキビの原因となる毛穴の詰まりや余分な皮脂、古くなった角質などをサリチル酸がしっかりと落としてくれます。
  汚れを徹底的に落としてくれるからといってその後肌がつっぱるなんてことはありません。

  ローズマリーリーフエキスをはじめとした8つの保湿成分が汚れを洗浄した後保湿してくれるのでぷるんぷるんの肌になります。

  そう、ファーストクラッシュは汚れ落としだけでなくその後のケアやトリートメントまでしてくれる1つで3役のニキビ予防アイテムです。
  これ一本でニキビ防止ができるので、飽きやすくて[継続出来ない|続かないなんてこともなく簡単。
  繊細な日本人の肌にも優しい材料で出来ているので肌の問題に悩まされる事もありません。
  スクラブ剤がはいっているとニキビへの刺激となりますがファーストクラッシュはスクラブ剤が入っていないので安心。

  ちなみにエイボンのファーストクラッシュは楽天より公式通販で買うのが価格もお得って知っていましたか?
  その事についての情報はここのページに記載していますので口コミなど何がなんでもチェックしてみてください。

 102. they would make a new generator for the park so they could store more rides. automaticaly, i assumed that they added it to use for TST but now that they moved it what do you assume they`ll us it for?

 103. "1. Even those who don't "Get the joke" of the Colbert Report generally at least are aware of the fact that it's not a real news show." adamSo you just throw this out there like God inscribing a stone tablet with a bolt of lightening?Refute the fact that "…according to a study from The Ohio State University…lots of conservatives seem to not understand the intrinsic, underlying joke of The Colbert Report".Can you do that?Doubt it.

 104. My thanks to you for answering that taqiya. I too am very exasperated at ubiquitous ignorance over Christianity and the flippant twisting of it's pure and Holy message.'Peacenik Jesus', a book could be written on it's ridiculousness.Defeatism of Jeremiah? So obeying the Lord God on High is relegated to defeatism? See my opening statement above on ignorance.

 105. jeezy is a real street nigga and real street niggas aint gettin into shit like this maybe a nigga will say something but then you reallize you shouldve just stayed quiet and let the shit playout in the streets cause you get hit with bullshit questions like this interview

 106. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is wonderful, let alone the content!. Thanks For Your article about Kilka słów o ACTA i nie tylko… | Blog Łukasza SoÅ›niaka .

 107. Ä°nsanların istifade edebileceÄŸi baÅŸucu yazılarından birisi.4 yıla yakındır blog yazıyorum. Ben her zaman sadelikten yana oldum. Abartılı renk grupları ilgimi çekmedi. Siyah ve beyaz ideal -bana göre-.Åžuan hitabet gücümü geliÅŸtirme çabasındayım. Hem mesleki hayatımda (öğretmenlik) hemde cemiyet hayatımda hitabet çok önemli. Bunun için haddinden fazla kitap okuyorum. Selametle…

 108. My family’s favourite holiday cookie is traditional shortbread cutouts. Only 4 ingredients. They make great teacher gifts. One year I made 95 dozen to give away as gifts. Small pieces of chopped candied fruit make perfect tops for Christmas tree shapes or bottoms for bell shapes. Cut with a 2″ crinkled cutter with an x cut into the top and sprinkled white decorator sugar they make perfect snowflakes.

 109. Ik kon 'vroeger' rap en hiphop en zo prima waarderen, maar vooral om redenen die jij ook beschrijft: het klinkt goed en stoer. En da's blijkbaar zelfs voor een puberende Chrisje aantrekkelijk – in teksten ben ik altijd al slecht geweest. Tegenwoordig zoek ik m'n heil ergens anders, bij Stef Bos en consorten. Als je ouder wordt, word je blijkbaar wat milder… haha!

 110. Field gird your loins it’s going to be a bumpy ride if this is going to ignite your ire. Murdoch owns WSJ, Fox, Myspace and a lot of other media outlets. He’s worth $8B+. Will people stop financing his companies? Doubt it! If he cut a check to Sharpton and the NAACP you know they’d take it. I’m not sure why anyone is surprised by this. Black people need to have some consequences at the ready instead of complaining and then going home. Why hasn’t anyone stepped up to the plate to start a network? This is where the effort needs to be focused.

 111. Hoi Esmiranda,Wat leuk dat mijn uilen-link bij jullie zo goed in de smaak is gevallen. Inmiddels ben ik nog een leuk kreatief idee in het uilen-thema tegengekomen. Ik ga de link op de Facebook pagina van Janneman zetten. En wie weet moet jij dit weekend onverwacht je naaimachine te voorschijn halen. In dat geval wens ik je veel succes!Groetjes Arrianne

 112. El verdadero Rocky Posted on Por qué no se compran una buena consola ps3 y se dejan de joder, mangas de secos, que no tienen ni un mango encima. Pero vallan a laburar, y dejencen de boludiar con esos jueguitos de mierdas, que les atrofia el cerebro, y pongan a practicar ortografia, pedazos de burros, analfabetos e infantiles

 113. You never know how much you love grappa (aka SCHNAPPS) until you have eaten some good old fashioned knoedel, schnitzel and sauerkraut. Schnapps suddenly becomes your best friend (burp–scusa).Oh, and God save the Queen looks fab, all of it, very jealous of the spa-ing although i live in a spa town!!!! You have to come here so I actually go use the facilities!!

 114. As what was reported on the success television chat series, The
  Dr. Oz Show, Garcinia Cambogia Extract (HCA) is being hailed as the Holy Grail for weight loss” It is described as an extract from the
  rind of the Garcinia Cambogia fruit, a pumpkin shaped fruit that is otherwise known as a tamarind.

 115. The new Zune browser is surprisingly good, but not as good as the iPod’s. It works well, but isn’t as fast as Safari, and has a clunkier interface. If you occasionally plan on using the web browser that’s not an issue, but if you’re planning to browse the web alot from your PMP then the iPod’s larger screen and better browser may be important.

 116. Garcinia Cambogia is infusion from the South East Asian fruit Garcinia Gummi- Gatta,
  part of the family that is tamarind.

 117. De telles initiatives sont à promouvoir. D’ailleurs, beaucoup de choses se passent autour du Mur entre jeunes israéliens et palestiniens dont on parle malheureusement très peu car politiquement dangereuses pour les deux parties (voir le mouvement shalom archav, etc…). L’ancienne déléguée palestinienne en France avait beaucoup fait pour rapprocher les échanges culturels de jeunes de part et d’autre du Mur.

 118. Great news! I have been extremely disappointed in Rep. Reichert’s behavior ever since I moved into this district in 2005, and the capper was his vote for the Military Commissions Act of 2006. It’s a shame there is no criminal consequence to violating one’s oath of office.Interesting factoid: Bill Gates (yes, that Bill Gates) is, like me, a constituent of WA-08.

 119. She attacked him for publicizing raspberry ketones, Forskolin, Garcinia cambogia and FBCx as valuable supplements for dieters.

 120. My brother recommended I may like this web site.
  He used to be totally right. This post actually made
  my day. You cann’t consider simply how a lot time I had spent for this
  information! Thank you!

 121. Once you’ve determined that you want to strive Garcinia Cambogia,
  the most important element is finding the appropriate
  supplier.

 122. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you’re stating and
  the way in which you say it. You make it entertaining and
  you still care for to keep it wise. I can’t wait to read much
  more from you. This is actually a terrific site.

 123. Não tenho muito a falar:Apenas acho um absurdo criminalizar a opinião das pessoas. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, e expor a sua opinião, independente qual seja ela. Negar o holocausto não é crime no nosso país, e nunca deve ser. Não devemos esquecer que por trás de Hitler e dos oficiais nazistas, existia uma pessoa igual à nós. Todos humanos.[]

 124. Génial ce concours !!! Le relooking c’est pour moi, j’en ai toujours révé !Pour ma part, je pense que sur leurs pages facebook et twitter la marque devrait parler des nouvelles tendances (coupes et couleurs) des accessoires pour cheveux. De techniques de coiffures rapides et simples pour les handicapés de la brosse et du fer à lisser. Ils devraient également proposer des concours de du jeté de cheveux le plus glamour par exemple !!!Faites nous savoir vite les résultats de ce concours en tout cas !

 125. I agree.i worked with the MNR many years ago with some local issue and the “staff” were very professional, courteous and well informed………….then along came Harris!……..ripped the guts out of all the MNR offices!…………..he set them up to end up the way they are now…………………run by a bunch of greasy little “bought out” politicos who wouldn’t know an Osprey from a pelican!

 126. LSP : on écrit 3 °C et non 3° C, car le ° aime à se rapprocher du C(haud).Eh oui… Mais on trouve parfois de ces choses dans les journaux ! des informations qui ont de quoi donner des frissons : « D’ici à 2100, la température de la planète pourrait s’élever de 1,5 à 4oC Â».Il y eut au moins deux lecteurs pour sursauter en voyant cela, ce qui a même poussé l’un d’eux à faire monter la température sur LSP :

 127. Garcinia Cambogia may also be bought through numerous online distributors
  for example Amazon, and can be found in any health food store.

 128. Happy birthday bredrin.Trust mi nuh bada grow nuh beard…..especially if yuh ago visit uncle sam…..yuh done know sey Bush an im bwoys dem nuh too bright….next ting dem hear yuh sey yuh like sportsbars an dem tink sey yuh a shout “Allah Akbar”Yuh dun know….Big Fox News headline….”Bin Laden nabbed on flight originating in Cayman”….USA placed on red alert….what a raass

 129. Congrats! I know what you mean. Reaching the next level just for the sake of getting there isn’t my thing. It’s knowing that I’ve got the skills that belong with that next level that makes it so awesome (and addictive to keep going). I’m doing Krav purely to better myself and I want to be as good as I can be. Passing an exam is an acknowledgement of that.

 130. Dear Bruce,This is another troubling statement from Brian Houston’s Hillsong Church,“We believe that in order to live the holy and fruitful lives that God intends for us, we need to be baptised in water and be filled with the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit enables us to use spiritual gifts, including speaking in tongues which is the initial evidence of baptism in the Holy Spirit.”

 131. Wow so many comments on this one! I think you are a brave woman. Even if you don't view it as being brave, but rather just being comfortable. I am terrified by the thought of ever even going through labor let alone a pregnancy. So I really can't relate. However, you and Josh are both strong and faithful people. And if there's one thing I do understand it's faith; which can and will see you through anything, including an at home birth! Also, I am very curious and look forward to your updates

 132. Howdy! I realize this is sort of off-topic but I needed to ask.
  Does managing a well-established blog like yours take a massive amount work?
  I’m brand new to writing a blog but I do write in my diary daily.
  I’d like to start a blog so I can share my own experience and views online.
  Please let me know if you have any ideas or tips for brand new aspiring blog owners.
  Appreciate it!

 133. Hello there! I could have sworn I’ve been to this website before but after
  reading through some of the post I realized it’s new to me.
  Anyhow, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking
  back often!

 134. Some acne on the other hand is extreme in nature as well as requires medical
  focus on clear. Some of one of the most popular conditions for it are
  marking, hyperpigmentation and also psychological issues.

 135. Hi, i think that i noticed you visited my web site so i got
  here to go back the desire?.I am trying to in finding issues
  to enhance my web site!I assume its adequate to use a few of
  your ideas!!

 136. Hi there, the whole thing is going perfectly here and ofcourse every
  one is sharing information, that’s genuinely fine, keep up writing.

 137. Trop dur, crême salidou ça vous laisse des kilos partout, j'en sais quelque chose, 7 jours en Bretagne l'été dernier et 3 kilos!!!!Mais ce n'est pas grave, j'en ai fait et cette recette est tro top…. A ne pas laisser entre toutes les mainsJ'adore votre blog!!!!! J'essaye presque toutes les recettes!!!!!

 138. Hello, Neat post. There is a problem with your
  website in internet explorer, might test this?
  IE nonetheless is the market chief and a big portion of folks will
  pass over your magnificent writing due to this problem.

 139. It works for both MAC and also PC, and also it has several of the best documentation I’ve ever seen on seo because it’s written for the average
  person.

 140. Actually the nexus is more responsive. Regardless of the faster processor the Nexus doesn’t have an overlay to feed from the CPU all day long, the rezound on the other hand has both Android and the Sense UI to load up. The nexus has a removable battery, you must be thinking of the razr. As far as design goes, its all personal preference. UI wise, performance over style which is why vanilla Android is my thing. We’re the first to get updates, have fun waiting for HTC to push updates.

 141. Video Marketing is a special way to get your message across the sights,
  sounds, and movement in videos will evoke an emotional response in your audience.

 142. here, go back to, say, 1880 and tell me what Jews could have done any differently. If you can't, then it's an open admission that no compromise was ever possible. If so, is "jew-haters" really the misconstrual you think it is?What the fuck could the Russian nobility have done differently?You're a fuckin dishonest asshole. If you were a dumb asshole, I would excuse it.That whole, "Oh the poor Jews couldn't have done things differently" doesn't fly around here.I've had enough of you.

 143. There is the potential on YouTube to produce sub channels, so that’s
  some thing that you can do as effectively, but in common, yeah, I have a Michael La Ronn channel that’s for my fiction,
  and then I have an Author Level Up channel as nicely.

 144. I’ve been browsing on-line greater than three hours today,
  yet I by no means discovered any fascinating article like yours.
  It is lovely worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the net will be a lot more helpful than ever before.

 145. If we have a case of a "genetic" explanation – that is a correlate between a certain gene or genes and the phenotype of homosexual behavior – without sufficient evidence of homosexual behavior being directly selected for, then we might have a case of a certain environment or environments selectively targeting those genes for homosexual behavior.

 146. Pop-out CTAs like the a single beneath are great for driving viewers to a lot more
  of your content, or you can make custom make contact with types to include
  things like at the finish of a video so that leads can raise
  their hand and give you permission to industry
  to them.

 147. As YouTube explains , Millennials and today’s independent purchaser turn to YouTube to 
  get speedy answers, and you can simply turn out to 
  be their go-to expert with unbelievable ‘how-to’
  video content material.” The important right here is to feel about the type of concerns your customers and audience
  members are asking, or could be asking in the future, and give
  exceptional, character-filled answers to these queries and challenges.

 148. By redirecting viewers to your personal internet
  site and meeting them there with a lot more videos (and a video advertising and marketing platform), you will be
  capable to use real-time engagement data to decide how best
  to method your leads at exactly the proper time.

 149. I additionally believe that mesothelioma cancer is a exceptional form of melanoma that is commonly found in people previously exposed to asbestos. Cancerous cells form while in the mesothelium, which is a shielding lining that covers most of the body’s organs. These cells usually form in the lining from the lungs, stomach, or the sac which encircles one’s heart. Thanks for expressing your ideas.

 150. For example, the info in the following image shows that most of
  the views occurred on YouTube, but viewers have been more probably to watch the video for a longer period of time when it
  was embedded on other sites.

 151. True. And I think he means well, maybe even just means to increase book sales with a little bit of controversy, but it still feels hurtful to me considering what we’re trying to do at HighCallingBlogs.com. It’s like someone in Idaho who doesn’t know anything about me has gone public saying, Marcus doesn’t have a real family. Maybe I’m too sensitive.

 152. The key to a prosperous marketing and advertising campaign, even on YouTube, is making clear and concise calls to action.

 153. Hey, I think your website might become having browser compatibility issues. When I take a look at your site in Firefox, it looks fine but when starting in Internet explorer, it features some overlapping. I only wanted to offer a fast heads upward! Other after that that, great blog!

 154. to-Creative Monday, Round Tuit, More The Merrier Monday, Making The Scene Monday, Inspire Me Monday The Gathering Spot Stay Connected and add Katherines Corner to your email

 155. , we EXPECT all of our taxes to be returned in goods and services. We KNOW that no one is perfect, even the one third of us who make our living off the government.Yeah, we get unproductive work and other mistakes.I suppose you are going to tell me you ALWAYS trade at the peak and never screw up.You ever trade in government securities? Foreign securities?

 156. YouTube is great for search, but it also has lots of possible distractions and you
  don’t want to drop new prospects to YouTube’s recommended content (specially if they’ve created it
  all the way to the finish of your catchy video and you haven’t paid for
  pricey publisher privileges).

 157. Langs deze weg wil ik u nog even laten weten dat mijn zus en ik enorm hebben genoten van de prachtige Zomeravondvaart door de vesting en Karnemelksloot met het aangrenzende Naardermeer-gebied, die wij gisterenavond hebben meegemaakt. Het was een heel geslaagde en gezellige avond met een prima tekst en uitleg van het gebied, en bezienswaardigheden daarin, van de schipper.Met vriendelijke groet, J. de Vries

 158. i must ask all fellow gun owners—the big picture question,,here it is – what does washington dc the vatican/and the “city of london” in side of london city all have in common ? well their flag of course ! yup ! white background with 2 red stripes and 3 red stars,,,hmn…i think the real picture on gun control is much bigger than we are aware of…food for thought !

 159. I have to wonder about the wisdom of taking relationship advice from a woman who blogs about the violence her mate does to her and chooses to remain in the relationship. Her mate abuses her, and by abusing her in front of the children is abusing them as well. By remaining in the relationship, she is abusing her children as well.

 160. Chris King – What a great story! Certainly one to tell your grandkids one day!! You two make a beautiful couple! Congrats to both of you….we are definitely going to be missing us some Mahan here in Charleston!!! Can’t wait for the first girls weekend to Vegas to visit!!

 161. Article will be went to for several years, I had been typically an amount for any dependability and then efficiency from the details on the software accessible. I read just about every gain access to as well as being often excellent. success when it comes to farther getting.

 162. You mean like the wonderful terror free years of Rabin/Peres. Or Barak's successful pullout from Lebanon.The public is told every day that the settlements cause their sons to risk their lives and die. That settlers are crazy religious murderous fanatics, etc etcHow did that pullout from Gaza work out? No soldiers at risk because of that. Right. Gilad who?

 163. 分享一則關於大國的笑話:从前有个王国,有五位大臣在一起聚会喝酒,商议后决定吟诗定胜负,输了的负责做东,诗中必须有“å°–å°–,圆圆,千千万,万万千,有没有?没有!”这些词句。A大臣抢先说:“逗号尖尖,句号圆圆,写过的文章千千万,审过的文章万万千,有没有真话?没有!”B大臣怕落后,赶紧说:“笔头尖尖,公章圆圆,审查的干部千千万,提拔的骨干万万千,有没有好人?没有!”C大臣想了想说:“筷头尖尖,酒杯圆圆,吃过的酒席千千万,尝过的海鲜万万千,有没有买单?没有!”D大臣最后出手:“高跟鞋尖尖,超短裙圆圆,进过的舞厅千千万,搂过的小姐万万千,有没有付费?没有!”E大臣最后做总结:“鼻子尖尖,屁股圆圆,提拔女骨干千千万,共眠的女下属万万千,有没有处女?没有!”最后不分高下,上报国王,决定挂财政单!

 164. ” those things does not resolve the dilemma of intrepretation. Even if there is some „absolute” Truth, as far as we can know, Jesus is a text (in the Derrida sense) and we are incapable of knowing what an absolute truth would look like if there was one. That you hear him say he is absolute truth, does make it so. The act of claiming to identify absolute Truth is dangerous because it lacks intellectual humility.

 165. They will demand that you produce a cashiers check at the front door. If you are the winning bidder, you will go immediately to a lender’s table to be approved for the loan. You will have to close the sale in 30 days. The buyer never used to pay any fees. You just bought the house. Recently in Arizona, the auctioneers are making you pay a 5% “buyers fee”. That is added to the purchase price.The sale will probably be “as is” so bid low..

 166. Hi Pelf,Found your site when searching for Mandigo Theme in Google.Very nice customization.I realized that the comments in other pages disappeared when I switched to Mandigo. Not sure whether it’s due to WordPress 2.2?Do you have any idea whether it’s a feature or a bug?Thanks,GCpelf: Hmm.. I don’t think it’s a WP 2.2 bug because my blog is also currently running on WP 2.2, but I’ve not encountered such instances. Perhaps you’d want to try ask Tom about it? You could be helping him nail those bugs! 🙂

 167. visst har man blivit bortskämd med easy-up (eller tapeter med liknande namn). Nyligen när vi skulle sätta upp fondtapeten på övervåningen (extravagance från midbec) så märkte jag hur jobbigt det är med vanliga. Men ibland vill man ju bara ha just den tapeten. Ha det bra på kursen.

 168. Hallo Ulli,Herzlich Willkommen auf meiner Seite, es freut mich dich hier zu lesen!Du machst auch ein Gewinnspiel? Klasse! Was verlost du denn Schönes? *neugierigbin* Dankeschön für deine Glückwünsche & dass du in deinem Blog darüber berichten möchtest!liebe Grüsse, mirjam

 169. luar biasa, saya beru bergabung dan langsung terkesan…alhamdulillah mudah2an saya bisa berubah dengan menciptakan kebiasaan baru. langkah awal sudah saya lakukan, bangun pagi (dan tidak tidur lagi)..dari situ saya seperti punya tambahan waktu 2 jam setiap hari. saya belum tau pasti akan saya isi apa kebiasaan itu, sementara ini saya isi hanya dengan membaca, namun saya mau lebih dan akan mengikuti (ini) terus. InsyaAllah.

 170. Ik dnek dat televisie en krant in dit geval niet met elkaar te vergelijken zijn: de krant wordt vaak bewust opgepakt, terwijl de televisie bij jongeren vaak op de achtergrond aanstaat en een televisieprogramma maar een schakel is van het zapgedrag van de jongeren. Op het uitleggende aspect kan het NOS Journaal m.i. inderdaad een pluspunt bieden, maar ik denk niet dat jongeren zitten te wachten op lange items.

 171. No, it’s not the greatest movie, to be sure. The ruckuss it caused was more interesting than the movie itself. Antti – thanks for the detective work… I guess audiences would still have to rely on the uncut US dvd… (if they wanted to).

 172. Ridgewood Comp Killer!682 Grove StreetPurchased: 9/12/2005 (Under contract in a few days)Purchase Price: $466,000 ($7,000 over asking)Down payment: $46kFirst Mortgage: $360kSecond Mortgage: $60kMLS# 2849208Listed: 11/9/2009List Price: $469,000Reduced to: $419,000Sold: $405,000DOM: 15913.1% under 2005 purchase priceLoss to the seller?~$81kCash to closing? ~$30k?

 173. I WISH I WISH! I haven’t forgotten that I have a blog, I swear! I’ve just been in the midst of finals insanity and really haven’t had time! These posts don’t write themselves, I’ll tell ya. (but thank you. I love you too.)

 174. RE: – I would think that’s common among investors. They want to maximize profit and by at fire sales and it seems unlikely that they will all of a sudden start buying at list prices and keep prices afloat. They have no emotional attachment to the properties and will walk if it’s not a bargain. I think it’s the common man that will need to put in a bottom when the time comes. – Rate this comment: 0  0

 175. Es verdad aquello de que “La unión hace la fuerza”, yo me siento totalmente todocolección, hasta el dia de hoy, hemos ampliado horizontes, conquistado montañas y escalado muros, paso a paso, sin prisas, pero sin pausas, esto es lo que hace que una ilusión se vaya consolidando y aunque la media europea suba a 10, nosotros conseguiremos siempre sobrepasar nota, ya que lo nuestro es esfuerzo y bien hacer. gracias, os saludo una mujer

 176. 103I’m now not sure the place you are getting your information, however great topic. I needs to spend a while learning much more or figuring out more. Thanks for fantastic information I used to be on the lookout for this information for my mission.24

 177. Anonymous, I think the cizince (foreigners) number should be higher. Still, as a long-term Czech resident, it is always extra bitter when you get rooked. I considered not writing about it to spare myself from the embarassment. But then I thought, that’s why I started this — to share information like this. If I were by myself, I would have had words with them, but it was a special birthday lunch and my Czech wasn’t up to it without getting others involved. And, well, it did look like 800 grams worth…

 178. I ran into this particular web site mistakenly, extremely, that is a great site. The site proprietor offers carried out a great profession of putting it together, the information right here is really and helpful after i do evaluation. Right now im going to bookmark this world wide web site to ensure that I’m able to revisit within the long term.

 179. That's amazing. I have always heard about how bleak things were in the 1970s in Britain, but I would never have guessed you could sum it up so clearly in a single image. That's a hell of a design.Sadly, I would bet there are at least a couple of corners here in Chicago where you could take a similar photo today.

 180. che questo non è il sito ufficiale di TivuSat nè di altri, ma solo il mio blog personale, penso che tu possa acquistare online anche dall’estero un decoder TivuSat con relativa smartcard e vedere tutti i loro programmi. Al massimo puoi farlo acquistare a un parente/conoscente in Italia e poi fartelo spedire.

 181. hehe…no…but Lou would be smart to make an interview with her his FOX debut!! (right after being traded for O’NotReally, Ship-Shep, Coulter, and ‘no-longer-a’Fan-nity’!…)—————————————————–Attention K-Mart shoppers: it’s a 4-Fer on the right side isle…

 182. nesssssss çok güzel görünüyor yaaa , tüm tariflere Kaymakamlıktaki arkadaÅŸlarla bakıyoruz ÅŸu an . Hepsi siteni takip edecek 🙂 ben gerekli bilgileri verdim 🙂 sevgiler canım mucks:)

 183. Hi Tara,Your message came in perfect time. Different story, same fears. I’ve just completed my PhD. I’ve realized a while ago that I did not want to pursue academia…but I don’t know what to do. I fear no one would want me outside of academia. I fear I can’t communicate my value…Frozen as you call it.Thanks for sharing your story, it inspired me to move with self-determination…once again. The same self-determination that got me through graduate school and my dissertation.

 184. Thanks for these pointers. One thing I also believe is the fact credit cards supplying a 0% interest often appeal to consumers in with zero interest, instant authorization and easy on the net balance transfers, nonetheless beware of the top factor that will certainly void your own 0% easy neighborhood annual percentage rate and to throw you out into the terrible house quick.

 185. And so it occurs to wonder to me how exactly gay marriage became an „issue,” when no one twenty years ago even thought of it as a possibility.That’s a bit of a head scratcher, but it was the Generals that made a political issue of it. The whatever-we’re-calling-them would have been perfectly happy to let the courts decide (their way, eventually).What I want to know is, why can’t the left do something useful, like legalizing pot?

 186. Pourquoi ça me rassure pas que ce gars que tout le monde dit MALADE ait vomi le discours mal digéré de Parisot, des pigeons, de Copé, de Jacob, de Begbeder chez Taddei ou des économistes à la télé ?On a tous mangé du discours avarié et lui est malade parce qu’il l’a rendu au lieu de l’assimiler comme il aurait dû ?

 187. dit :Hello je suis une grande fan de la cuisine à la plancha.Pour le sucré j’utilise du papier sulfurisé pour éviter d’abimer la plaque de cuisson avec le sucre.Que de belles recettes !

 188. Most of the people who acquire diamonds not often promote them. These days possibly 80% with the diamond sold within the America and throughout the world will not reseller diamonds. So handful of people today basically provide their diamonds..

 189. Exatamente o que eu acho :/ Apesar da vontade IMENSA que eu tenho de comprar Fazendo meu filme, eu considero caro demais, ainda mais pelo motivo de os três livros da série, terem mais ou menos o mesmo preço, sendo pior ainda ._.xx carolHangoverat16 recently posted..[]garotaquele Reply:September 14th, 2011 at 11:24 amE além de tudo eles são pequeninos né… chato isso.[]

 190. After 8 months of fighting I got my money back thru RERA interference. Vacation international was fined as well. If your contract doesnt say anything about contract cancellation period, then your eligible for full refund + fine to vacation international.All the best to remaining victims

 191. Arnon- Your contention that “the idea of nationalism was about to die out” is baloney. although i do not see exactly where it is you said that i would have to agree w/eee. nationalism wasn’t about to die, relatively speaking it (nationalism) has just been born.

 192. Superb blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely confused .. Any suggestions? Many thanks!

 193. Beautiful dress! I think it can be quite autumnal, the colours are right, just add a woolly shawl and some leggings and it'll be perfectly fine for wearing on a chilly day!I was wondering if you had sold that mirror! The 'I might be back for it later' line can be very annoying but I've used it myself on a few occasions just to get out of the way of overly enthusiastic sellers! They make me feel very uncomfortable! ~♥~

 194. Marcin KuliÅ„ski pisze:„Nie trzeba być zoologiem, zootechnikiem czy nawet cyrkowcem, aby wiedzieć, że te zwierzÄ™ta majÄ… siÄ™ na Å›wiecie dobrze, które czÅ‚owiek posiada.”SÅ‚odkie. Zapewne kiedyÅ› pisano w podobnym tonie o rdzennych mieszkaÅ„cach Afryki: przywiezionych przez Dobrych BiaÅ‚ych Ludzi do Ziemi Obiecanej, aby lepiej im siÄ™ żyÅ‚o. Brawo dla tego pana, bo przecież on „naprawdÄ™ kocha zwierzÄ™ta”.

 195. Attivissimo:In fin dei conti, è come se qualcuno si introducesse in casa nostra forzando la porta, rubasse un nostro coltello e lo usasse per un delitto, e poi condannassero noi come corresponsabili per aver fornito il coltello.Secondo me no, è come se qualcuno si introducesse in casa nostra perché non abbiamo chiuso la porta a chiave.Forzare la porta è già un atto distruttivo come bucare il WEP.Il fatto è che gli utenti su Internet, come tu stesso hai detto in altre occasioni, non sentono il bisogno di chiudere la porta a chiave come nella vita reale.

 196. Ana comentou em 10 de novembro de 2011 às 13:18. Júlia,já que vc resolver fazer um cabelo retro, pq nao fazer uma maquiagem tambem retro, tipo os classicos olhos da Twiggy? acho que seria uma otima ideia, hahaha!suas maquiagens são perfeitas!bjoos

 197. I do not even know how I ended up here, but I thought this post
  was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you are
  not already 😉 Cheers!

 198. Just reading…Hello very nice site!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally…I am satisfied to search out numerous useful info right here within the put up, we’d like develop extra strategies in this regard, thanks fo…

 199. I love simple meals…but I think my all time favorite is beef roast, cooked with taters, carrots, cabbage and onion…I enjoy every bite with ranch dresing over all of it. YUM! Oh – let's don't forget the biscuits too! I love rich desserts…I don't get them often, but cherry chip cheesecake bars is one of my most favorite desserts.

 200. ça à l'air très sympa comme outil pour gérer un projet, j'avais essayer basecamp il y a quelques temps mais je n'avais pas vraiment accroché. Je vais essayer Planzone pour voir ce que ça vaut.merci pour la présentation

 201. Fascinating study. I agree that it would have been better to have used a sample from Spain for comparison. In general, the father south you go in Mexico, the more native admixture there is and the purer the natives. There are still a few Mexican natives in the remote, mountainous areas of southern Mexico who can barely speak Spanish!

 202. Hi, Neat send. Near is a problem together with your web situate in internet explorer, would test this… Specifically nonetheless is the marketplace chief and a vast part of people will fail to notice your vast letters suitable to this problem.

 203. efectivamente no es nada nuevo lo de grabar con láser la parte trasera de algunos dispositivos móviles de Apple. En este caso la novedad es por partida doble dado que se trata de TODA la parte trasera y no un simple rótulo que es lo que suele grabarte Apple si así lo solicitas, pero además hablamos del nuevo smartphone de la casa.

 204. I am no longer sure the place you are getting your information, however good topic. I must spend some time studying much more or figuring out more. Thank you for magnificent info I used to be searching for this information for my mission.

 205. that nothing at the site shows why a democracy operating under the extraordinary Constitution that is the basis for our laws had what it took to end slavery. He says it's the same old, same old. Blacks living under the eternal black cloud of the past. He's saying you really do not want move beyond slavery and that it suits the needs of black culture to pretend America is still a land that permits slavery.

 206. You actually got a good point. There’s videos on youtube on how to make your own, because all you need is a firing pin to release the grenade’s pressurized gas. I guess it’s if you want like the 6 shot thing or whatever, and you got money to blow.

 207. Först påstår du att antidemokrater försöker tysta ner Sverigedemokraterna och sedan så tar du ställningstagandet att du inte tänker försöka debatter mot oss här som vill föra en debatt. Nej, istället besvarar du det med ett att misstänkliggöra alla som kommenterar här.För att inte vilja gödsla våra rabatter gör du ju ett rätt bra jobb ändå.

 208. Hello self-same cool trap site!! Guy .. Charming .. Amazing .. I will bookmark your website and acquire the feeds also…I am jovial to attain frequent beneficial in order proper at this juncture in the suggest, we want work absent additional strategies in this regard, gratitude for sharing. . . . . .

 209. Very nice Peter. The connection between all three people (son?maybe…close friend and you as the photographer) is like a chain. I know it sounds a bit corny perhaps. However there was something about this image I could not quite put my finger on and I think after some thinking it was that. There are 3 parties to this all connected in different ways! As the the folks in British Columbia… My “looneys” worth!

 210. Ecco la trascrizione dell'intro del video:EPISODE ?BOMBAD BOUNTYIt is a period of civil war…And war, as everybodyknows, makes things dirty.Really, really dirty. Likeabsolutely filthy.Just nineteen years ago,everything was so cleanand shiny and polished.And now look at it. It's areal shame.Fortunately for the galaxy,there is A NEW HOPE.A hope… With a mop.Boss Nass Cleaners.Scrubbing the galaxy clean,one system at a time….

 211. Im a woman but so incredibly fascinated by classical menswear culture. So im inclined to agree with Matt Fox – the bow tie is amazing. Unfortunately it looks rather silly on many young guys…it takes a certain amount of style to carry it! Also i love those velvet slippers with golden embroidery. Old school. A scent of cigar in the air. Love.

 212. This post of yours has come just when I was thinking why you havent got it in ur blog !!I am planning to do a similar stuff on a table runner..For the time being there are tooo many things in hand 🙁 My mom wont allow me to venture into any new thing until i finish the old projects especially the pistil stitch one which is loooooong pending 😛

 213. 26/04/2012 at 6:49 amUnquestionably believe that that you said. Your favourite reason appeared to be on the internet the simplest factor to bear in mind of. I say to you, I definitely get annoyed at the same time as other folks think about worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the highest and also outlined out the whole thing with no need side-effects , people could take a signal. Will likely be back to get more. Thanks! Log in to Reply

 214. problema non è quello della lingua con cui si celebra la Santa Messa,ma anche dei contenuti. Per ricorrere al tuuo maldestro esempio:altra cosa è carezzare la testa di un bambino(con retta intenzione) con una bianca o,indifferentemente,nera; altra cosa è accarezzarla con una raspa.@ DON CAMILLO…sempre in gamba!

 215. Евгений Вольнов / а я ее телефон не покупал, мне его ребята просто так дали. как и телефон макса -35487 и других.

 216. I love coming here no matter what (even though I’ve been quite busy) but love the new look! When I switch to WP and get self-hosted, I’ll be going with Thesis too..-= Angie´s last blog .. =-.

 217. What is interesting, the 10 largest counties, Romeny only won two Maricopia and Orange, Romeny even lost Harris County Tx. Large metro areas support gun control more but the Texas ones probably don't except for the Democratic politicans. Republicans need to become more competative again in urban counties. If you don't want libs to ban all guns them you have to become more competitive in Urban-Suburban counties.

 218. Nice work Bret!One of the best Blog posts I’ve ever read – from anyone in this industry!It really comes down to the persons needs – not the exercises. No motion (exercise) is “bad” if you can control it.I don’t use extension exercises like the ones above with folks who are very lordodic. But. I will use the above exercises for folks with a flatter back posture.Coach N

 219. christina: Det lÃ¥ter som att det är normen för män, man ska väl kanske hÃ¥lla sig till att vissa män kÃ¥tar upp sig pÃ¥ barn, och nämna att vissa kvinnor ocksÃ¥ gör det. Ja det är ovärdigt ett civiliserat samhälle, men vi lär fÃ¥ leva med att i alla samhällen finns människor som inte civiliserade eller normala.

 220. Great post, Kristin. I knew salt was bad for you, especially as related to water retention and high blood pressure. But I also heard that salt was necessary. Your article now gives me the why for both. Not bad!

 221. You sound like you’re really enjoying university! that’s really awesome :love: haha I think I know what you mean about wed. night. That’s how it is whenever I’m doing something with friends- funny to us because we share tastes and humour, but to others it’s pretty stupid.

 222. Jocelyn- happy t-giving to you too! ive enjoyed reading your blog. the 4 of us are together. might it be better to “reply” or “comment” to you? uncle dave and family

 223. Un petit tour hier à Lausanne, et enve de rien bizarre, peut-être trop d'exces et l'impression d'acheter à double ??Non mon vrai problème est que mes envies sont soit des sacs trop chers soit des chaussures trop chères aussi…Peut-etre qu'un détour à Lyon à la fin du mois et un autre à Londres en février vont me faire changer d'avis ?Mais la bof… pas envie, pas inspirée…

 224. Skjønner meg stadig ikke sÃ¥ mye pÃ¥ twitter (tror noe av grunnen er at jeg skjønner at dette er noe man mÃ¥ bruke endel tid pÃ¥ dersom man skal “drive” med det..og det har ikke jeg tid til, eller mulighet til Ã¥ sjekke fra telefonen.)IgÃ¥r repliet jeg feks til noe du skrev om UDE. FÃ¥r du da beskjed om dette, eller mÃ¥ man følge med og se om noen svarer pÃ¥ det man skriver? FÃ¥r jeg beskjed om du svarer pÃ¥ dette igjen, f.eks?

 225. If you have gotten really excited about this number sequence, you might find that if you follow it another 8+ steps you will see it begin to repeat 2 different (but similar) number sequences.At least it did for me….233221143223211423322114…Let me know if i made a mistake.

 226. Vau, 65-80%! Tuota on kyllä vaikea uskoa. Kiinnostaisi tietää minkähänlaisista määristä puhutaan esim. Pakilan Teboilin yhteydessä.Lisäksi kiinnostaisi että tarkoittaako tuo 10-40% samaa kampanjaa mutta eri paikassa?Olettanen Mediaplus yrityksellä on jotain tuon kampanjan kanssa.

 227. Woah! I’m truly loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A great deal of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal. I must say you’ve got done a wonderful job with this. Also, the blog loads super quick for me on Opera. Superb Blog!

 228. Simply WOW. I am a Muslim, living in Pakistan. A silent listner of NewLife from around 2 years never missed a single podcast hopefully will never miss a single blog of yours.Really Great Wisdom.

 229. They will simply tweak their policy for the british court, taqiya style, to make it look like women and children will now be involved, win the right to build, then decide to change their policy. I think it shouldn't be built simply because Islam is built upon the example of mass murder to achieve goals, open ended teachings to kill infidels and an evil role model Muhammad. That should be more than enough.

 230. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 231. Estan muy bonitos los trabajos Marisol. Felicitaciones por esa gran idea. Estare siempre pendiente de un proximo concurso que puedas realizar. No importa los premios sino la participacion y el entusiasmo que me das personalmente y poder descubrir un arte dormido en mis manos.Felicidades Marisol!!!!

 232. more about what’s been going on with me but for the moment, read this piece I wrote about Amy Chua and her Battle Hymn of the Tiger Mother and check out the fantastic Sexy Feminist (formerly Sirens

 233. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally
  off topic but I had to tell someone!

 234. Cinzia scrive: 24 gennaio 2008 alle 14:54…ma se fosse morto il prete??? Se la messa “ha da continuà” ci sarà in ogni chiesa il prete di riserva inserito in una teca di vetro con tanto di martelletto e targa esterna riportante la dicitura “in caso di necessità rompere il vetro”? Respond

 235. просто люди удалите ненужные видео, картинки и всякую лабуду , как только подумал об этом сразу занялся другим делом выходите по чаще на улицу поверьте свежий воздух пойдет вам на пользу.

 236. Hello, you used to write magnificent, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!”Partake of some of life’s sweet pleasures. And yes, get comfortable with yourself.” by Oprah Winfrey.

 237. The dictionary definition of disdain: to think unworthy of notice or response; consider beneath oneself.This is how trenton views the electorate, unworthy of notice, well beneath their lofty positions.Their contempt for the rule of law and the people they “serve” should place THEM beneath contempt. It doesn’t to the people of NJ. Why?

 238. chegubard saya mohon chegu tidak meninggalkan parti. berjuang dengan ikhlas dan jangan mengharapkan balasan. bukan sekarang. saya percaya chequ akan lebih dihargai nanti. saya bukan ahli parti tetapi saya tetap menyokong pakatan. insyaallah

 239. what am I slow on?a0 Two very sassy sisters that I first saw at the Canadian Country Music Awards last year, won the 2010 CCMA for Best Emerging Artist two weeenkds ago. Way to go Britt and Carly!a0 Well

 240. I think I handwaved it as my Shepard giving Miranda the stare-of-disbelief. Still clearly not what BioWare had in mind, but whatever helps us get through an otherwise pretty fabulous game. I also choose to believe that we see female turians all over the place. They just never talk to us. (Wait. That’s not actually better.)

 241. I really love your site.. Pleasant colors & theme.
  Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own site and
  would like to learn where you got this from or just what the
  theme is called. Cheers!

 242. It maybe a small diofference but Romney & oweblowhole are different, just enough that it will make a difference for our Country to survive. Romney loves America & obama doesn't, he has shown it over & over

 243. chill: Jako sorry, ale mít v originále napÅ™. Longbottom a Fudge a v českém pÅ™ekladu Longbottom a Popletal, to je nÄ›co Å¡patnÄ›. Proč? VždyÅ¥ jsou to vÅ¡ichni britové a mluví anglicky…t'sal: Tak to je fajn, snad najdu nÄ›koho, kdo by na to Å¡el se mnou 🙂 Ten úvod s leteckými souboji mi z té sedmičky pÅ™iÅ¡el jako jeden z nejlepších momentů, tak rád slyším že to jeÅ¡tÄ› víc zdramatizovali.

 244. I think that this issue may have been blown out of porpotion just a little, I see where everyone is coming from with their posts, although I don't see these as being sexual in anyway. I do see how the sweatpants for little girls with words on their bottom can be construed as drawing attention to where it shouldn't be at their age, but these are shoes people are going to be looking at their feet how is that sexual?

 245. je me lance a mon tour dans ce petit concours aux places! C’est chouette de venir dans le sud ouest!Et puis ce serait l’occasion de vous voir en chair et en os…ainsi que tout vos produits que j’avais decouvert lors de mon conge maternite…maintenant j’ai deux petites filles pour lesquelles je me remets au tricot et je commence le crochet…merci pour la qualite de votre site et des produits proposes! cordialement…une cliente fideleps:je vous ecrit depuis mon portable,impossible de mettre les accents,je m’en excuse!

 246. tingkap bahagian pemandu kereta Vios kami pun bermasalah. nak turun tak de masalah, bila nak naikkan semula, perlu tekan 2-3 kali bersama jarak masa sedikit antara tekan yang pertama dan kedua dan ketiga tu, barulah tingkap tu naik sepenuhnya…

 247. Thanks and that’s why practical analyze. Me personally properly & my personal, personal neighbours had been simply around stage of implement little investigating in regards to the following. All of many obtained the range from the guide from your location wide variety however Personally i think We regarded much more clear employing this particular publish. I’m really quite happy with determine these fantastic data getting discussed common.

 248. First of all I want to say fantastic blog! I had a quick question which I’d like
  to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I have had a tough time clearing my thoughts in getting my
  thoughts out there. I do take pleasure in writing but it just seems like the first 10
  to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Appreciate it!

 249. add in one of Leighton’s paintings from this past weekend, maybe one of mine, perhaps that piece I framed of hers, plus a vintage Vogue illustration, and a quick sketch I did of the Trevi Fountain in Rome in 2003.

 250. Depois de preso o nome dele passou de Yu Zhifei para "Yeu Zhiferrei". Hauahauh.Sem graça, mas dá pra levantar o astral do pessoal. E se isso não funcionar, lembrem-se que amanhã já tem treino! Final de semana com GP é outra coisa… =)Abraços meus amigos!

 251. Lurex looks fabulous on you and I love Liz dress and tights. I'm here admiring the last two photos of you in this mini dress; specially how the light gives you an ethereal aura in contrast with all the leaves decay under your feet. Great Shoots!!Have a fun and happy week,

 252. Hey there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would
  be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward
  to new updates.

 253. scrive:What i don’t understood is in fact how you’re now not really a lot more well-preferred than you might be now. You are so intelligent. You know thus considerably when it comes to this subject, made me in my opinion believe it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t involved unless itˇs something to accomplish with Woman gaga! Your personal stuffs excellent. At all times take care of it up!

 254. that “you need to hone your skills”I’m having big trouble with barroth and you have given me a huge thought, maybe it’s because i haven’t practised often!I would like to thank you for posting this and I hope more people see this if they have the same problem as me

 255. Cialis advice, barry kramer of the national institutes of health proponents to the facility that fil conference undertook especially over the complex many units as concentration considered more many.

 256. Guyz like sanjay dutt/akshay did well in a short span of time .. that isnt too much when considering a period of 10 years.Its ot like gyuz like sunny govinda had flops and hits together. Aamir had his share of flops till 96 … then from 96-98 he did only 3 movies , all 3 were hits but only RH was a big grosser. then again 99-00 didnt go well for him and he finally turned things around with Lagaan.

 257. hej igenperfekt, ja bor i Ludvika sÃ¥ Falun passar perfekt..ja kommer ! Tidigare läger ni kört har verkligen varit kanonbra. Gör bra reklam för denna förändring bara sÃ¥ att ”gamla” Torsbyläger deltagare hittar det nya.ha déingo

 258. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 259. Bonjour mon frère,Je suis tellement contente que tu parles la vérité, car ce n’est plus possible de vivre cette foi cacher car JESUS EST NOTRE SAUVEUR, il y a beaucoup qui ont peur de témoigner leur foi et je suis fière de toi et de notre Seigneur JESUSQUE SON SAINT NOM SOIE BENIS et que la bénédition et sa grâce t’accompagne et te protèges nous sommes avec toi et tu seras dans notre prière.GLOIRE A NOTRE SEIGNEUR JESUS

 260. Last year at Hanukkah, the amount of potato latkes, piled to the ceiling, had our mouths hanging open in awe. For the love of G-D, how does she do it? Please let me be a part of this frenzy of Maccabee’n mayhem. So, I took the whole day off to help. I hoped to learn how to make latkes, but what I started to master as we peeled and laughed was far more remarkable.

 261. Thank you for sharing your thoughts. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your further write ups
  thanks once again.

 262. With Acne Dysmorphia, a person will certainly end up being entirely infatuated on their skin, whether they are struggling with acne in any way!

 263. Fantastic blog for lots of extremely use pieces of information! This is a very excellent experience to finally uncover such a effective resource. I am browsing the site for more than an hour or so now and have really uncovered a lot. Just wanted to let you know

 264. – Help me out here: wasn’t there a change in the way that banks (and corporations) reported their profits somewhere in the late 80s that made it so that short-term gains became much more important than long-term gains (and stability)? I swear I read that somewhere, and believe that Stacy posted an article about it once upon a time . . . just can’t remember what the rule change was. Isn’t it possible to change that back to the way it was in order to avoid the problem that Denninger mentioned of constantly needing new ways to increase profits–even when all legitimate and sane avenues to do so are exhausted?

 265. AndreahOctober 11, 2012Can you share with us an experience you’ve had where you found yourself being selfish and turned it into selflessness? I mean I think of little things everyday, like letting my husband watch football when I really want to watch Cupcake Wars, that’s selflessness, but I mean on a deeper level. Also, how do we stop the guilt when there is something we’ve done where we know it’s selfish but there is not way to change it?Thanks!

 266. #44Quando foi que o bicho pegou nas olimpíadas? O Brasil só jogou com morto, até a final quando perdeu. Se a constatação é que fazer gols contra time sub-23 do Botswana e afins, e ter sido eleito melhor em campo em um outro jogo da Libertadores, são suficientes pra qualquer um ser o 9 da seleção é porque atingimos o fundo do poço do futebol brasileiro mesmo.

 267. Beth,You are correct. The funds for the new building come from sources that can only be used for construction and repairs. I want to learn more about the materials that the teacher mentioned are not available. We need to and will develop a plan to address the need for materials. I applaud you both for putting the information out there.

 268. Na radionici je bilo:* zanimljivo* ugodno* smireno, bez neke žurbe* nismo bile ni gladne ni žedne * obrazovno (jel to prava riječ??)* neÅ¡to novo i nesvakidaÅ¡nje za nas* sveobuhvatno – i teorija i praksa i Å¾ivotne priče…HVALA na ugodnoj atmosferi i podjeli znanja!

 269. Good Morning Mr Hornsby! I have a question that you may or may not be able to answer. Why would the defense team decide that Mr. Baez should cross examine Dr. Vass instead of Ms Simms, who seems to have more of a background in science? Just want to pick your brain to see if there is a reason why. TIA

 270. I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 271. Nem azért, de miért nem váltotok/váltottatok már régesrég gyerekorvost?A miénknél ilyen elképzelhetetlen lenne.komunikál, együttműködik, kiemelten kezeli Benedeket, minden szart elintéz, utánajár, miegymás.Ilyen is van..Ez nálunk annyi lett volna, hgy írok neki egy mail, vagy egy smst, és mehetek délután a portára leadott vackokért, de még lehet, hogy visszahívott volna, hogy még miket hallott ebben a témakörben..

 272. Fredrik skriver: Troligtvis. Det har fungerat rätt länge men jag har aldrig sett nÃ¥gon utnyttja det pÃ¥ det här sättet. Nu när jag testar verkar det som att bilderna mÃ¥ste vara kvadratiska. 0  0

 273. Oh my! This picture makes me stare; it is both inspiring and peaceful. I so want to visit this place; what type of camera did you use? I can’t wait to visit places such as this..You could almost drown in those shades of red and orange!

 274. How Often Do You Exercise and Is It More Difficult Because You Are Hefty Chested? | Loving The Natural is a great article. You get my vote regarding How Often Do You Exercise and Is It More Difficult Because You Are Hefty Chested? | Loving The Natural and I will bookmark this webpage right now.

 275. Hi my friend! I want to say that this post is amazing, nice written and include approximately all significant infos.

  I’d like to look extra posts like this .

 276. Stuart, the EIA's latest which came out (in full version) a few days back has a special section on future Iraq production that you may find interesting.Begins on page 34 but their not-euphoric assessment is on 35.Long term, they see it as a big factor, though.

 277. Avant bébés: string et tanga (j’adore les tangas !). Après bébés: culottes en coton. La dernière fois que j’ai mis un string, c’était un string de grossesse. Il était confortable mais j’avais l’air tellement ridicule que je ne l’ai jamais remis

 278. Of what income level, asshole? Do you even know?How much do you want to bet that most teabaggers (i.e. working class whites) are the ones screaming about taxes while at the same time not paying their fair share.Blacks only make up 12 percent of the population, Hispanics 13. So the other twenty five percent who skate on their taxes are…………..tell us all, anons?Too late………TEABAGGERS!!!!!So I ask you all again, WHAT THE FUCK ARE YOU CONSERVING?Math is fucked up, ain't it?

 279. Bogart / Good points. I’m learning how to handle all that better. There is a lot of wisdom to the concept of maintaining the tension by making her the jealous one instead of letting her do it to you.

 280. Miranda Lawson does not have a North American accent. Nor do Dr. Chakwas, Zaeed Massani, Kenneth Donnelly and Ambassador Udina. I’d hardly consider names like Kaiden Alenko, Admiral Kahoku and Nirali Bhatia to be of American origin either. Being a Canadian game, ME naturally has an “American” sensibility but it is hardly a universe exclusively populated by Californians or something.

 281. Das war wirklich toll am Donnerstag Abend! Und entgegen meinen Befürchtungen bin ich nicht taub geworden – es war wirklich sehr laut, aber es hat auch Spaß gemacht!Und anscheinend schon ein bisschen was gebracht: Die Entscheidung über die Laufzeitverlängerung wurde auf Ende Juli verschoben. Aber wir bleiben dran!

 282. Undeniably believe that which you said.
  Your favorite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of.

  I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they plainly
  don’t know about. You managed to hit the nail
  upon the top as well as defined out the whole thing without
  having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 283. Terrific article! That is the kind of info that are supposed to be shared across the web.
  Shame on the seek engines for not positioning this put up upper!

  Come on over and seek advice from my website . Thanks =)

 284. After checking out a number of the blog posts on your web
  site, I seriously like your way of blogging. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking
  back soon. Please visit my website as well and tell me how
  you feel.

 285. I know this web site gives quality depending content and other information, is there any other web page which gives such things in quality?

 286. Rafael Avelino • 24 de Maio de 2010 às 23:41Infelizmente não podemos voltar no tempo,mais agora já tenho a minha página no FB e espero desfrutar das vantagens listadas…E como faço para ver as estatísticas da minha página?”O botão de curtir está dando erro,aperto para „curtir e abre a janela e mesmo pressionando ok não acontece nada só carrega”Abraços!

 287. One more tip about planning ahead:While in Florence, my husband picked up the books The Rise and Fall of the House of Medici (Hibbert) and Brunelleschi's Dome (King). They were both fascinating and gave some great perspective on the amazing things we saw in Florence. But it would have been even better to have read them before the trip, so we'd have known about all of these interesting things to look for — in the dome itself, and throughout Florence!

 288. pretty cool. As for number 7, I can move different limbs in opposite directions. Probably a result of training from karate where we would attempt to spin one arm forward and the other back. it’s not easy, but i can do it. perhaps I’ve just trained myself to be able to. shrugs.

 289. Ferhunde Hanım günaydın;Tariflere yaptığınız yorumlar için önce teÅŸekkür ederim. Dikkat ederseniz tarifte 1 adet büyük narın taneleri var, narın sirke ile bütünleÅŸtiÄŸini bir düşünün. Böyle bir yorum geleceÄŸini düşünerek salatanın birazına elma sirkesi koydum. Hepimiz limonlu olanını beÄŸendik. Ama yine de siz bilirsiniz, damak zevkleri tartışılmaz. Selamlar…

 290. Oh ! Comme cette box me plait ! J'ai mal choisi mon moment pour arrêter mon abonnement car de toutes celles qui ont été envoyées pour l'instant c'est cette box qui me plait le plus :/ Je vais néanmoins rester sur ma lancée, c'est à dire qu'avec 15€ par mois, je préfère m'offrir un ou deux sachets de thé qui me plaisent vraiment. Moi aussi, tous ces thés noirs, je ne sais pas trop quoi en faire.

 291. Leroy: Jag tror faktiskt inte att människor som trivs med sig själva, är nöjd med sin tillvaro och har lite självkänsla har något behov av att vara elak. Man märker direkt vilka som är osäkra, svaga, är missnöjda med livet och sig själv. För de är ofelbart elaka, missunsamma, avundsjuka och bittra. Man måste försöka se till vad som är bra, vad man har snarare än vad man saknar.

 292. Gotta say the service at the new store is AWFUL. I realize your base customer at the stores are 13 year olds who get rides from there parents and spend all their allowance on your CCG games… but when I spend over $1000 and just want to pick up my items, I shouldn’t be given an attitude by the 17 year old clerks. Thanks a ton!

 293. Paranoid itu kan lagunya Radiohead?kalo gak salah judul aslinya itu Paranoid Android.Ah! Itu blogger pasti Android…*ngilang sebelum dikutuk*Lagu yang panjangnya lamaaa banget itu. 6 menitan sih, tapi serasa panjang juga.Paranoid itu, termasuk kelainan kepribadian juga kalau enggak salah.

 294. Attractive section of content. I just stumbled
  upon your website and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account
  your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access
  consistently quickly.

 295. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog based on the same ideas you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 296. Jamessweet“There was enough nastiness in a frikkin’ subreddit to get the attention of SPLC,”The SPLC published a few demonstrably dishonest articles based on the demagoguery and false accusations of feminists, it wasn’t based on the actual content of r/menrights, which is less misogynist than your average feminist site is misandrist as anyone can see for themselves.There is a lot of Kool Aid being imbibed here, skeptics indeed.

 297. 2.5 years is a very committed relationship. If you want to wait than do so it is your choice, but there’s nothing wrong with sharing this special experience with your committed partner after you two have been seeing each other for so long.

 298. J’ai la chance d’avoir une incroyable épicerie orientale tout près de chez moi : La corbeille d’Orient. J’y touve toujours tout ce que je cherche. Ce mélange Espig pour Pains d’épices est un sachet tout bête à 1 euro 50 qui contient cannelle, anis vert, gingembre, muscade et girofle… Tu peux donc faire ton mélange perso si tu n’en trouves pas ;-)A très bientôt sur le www