PRZESTRZENIE HUMANISTYKI CYFROWEJ

Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny

 

Graphic1

Głównym celem seminarium jest wypracowanie zasad współpracy pomiędzy historykami języka a lingwistami korpusowymi oraz specjalistami w dziedzinie wykorzystania technologii cyfrowych w humanistyce (Digital Humanities). Zależy nam na tym, aby wszelkie działania zmierzające do jak najpełniejszego wykorzystania korpusów już istniejących lub stworzenia nowych, odbywały się w porozumieniu z szerokim gronem zainteresowanych badaczy. Doświadczenie pokazuje, że działania zmierzające do stworzenia korpusów elektronicznych mogą się udać tylko w wyniku współpracy między specjalistami odpowiednich dyscyplin humanistycznych a ekspertami w dziedzinie humanistyki cyfrowej, którzy podjęliby się niełatwego zadania polegającego na żmudnym uzgadnianiu potrzeb i możliwości obu stron współpracy.

 

Debata obejmować będzie między innymi następujące kręgi zagadnień:

 1. istniejące korpusy diachroniczne – dostępność, możliwość wykorzystania w określonym typie badań historycznojęzykowych,
 2. potrzeby historyków języka: czy istnieje coś takiego jak „idealna wyszukiwarka”? A jeżeli nie, to do jakich potrzeb wyszukiwarki powinny być dopasowane?
 3. korpusy a zbiory tekstów zdigitalizowanych (zawartość korpusów, kryteria doboru tekstów),
 4. scalanie metadanych i zarządzanie nimi,
 5. stworzenie i rozszerzanie repozytorium małych korpusów: czy może (i powinna) być jedna giętka wyszukiwarka lub powinno być ich kilka?

  KALENDARZ PROGRAM KONTAKT
  DOJAZD NOCLEGI WARTO ZOBACZYĆ
  Komitet programowy seminarium:

  dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
  Uniwersytet Śląski
  prof. dr. Björn Wiemer
  Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji

  Komitet organizacyjny seminarium:

  dr Katarzyna Sujkowska-Sobisz
  dr Beata Duda
  dr Barbara Mitrenga
  dr Kinga Wąsińska