PROJEKT: Partycypacja w demokracji – projekt w ramach programu Erasmus+. Akcja 3

Termin realizacji:

maj-październik 2016

 

Cel:

Celem naszego projektu jest popularyzacja idei dialogu usystematyzowanego wśród 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego.

Strategicznymi celami projektu, zgodnymi z celami dialogu usystematyzowanego, są:

1. prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami na tematy, które są związane z problemem nierównego dostępu młodzieży do wiedzy na temat narzędzi i zasad aktywności obywatelskiej;

2. podejmowanie dialogu młodzieży i decydentów, który ma prowadzić do wypracowania wspólnych rozwiązań, mających na celu polepszenie sytuacji młodzieży (szczególnie tej o „mniejszych szansach”) – panele dyskusyjne, otwarte debaty;

3. edukację obywatelską młodzieży, która ma prowadzić do zwiększenia udziału młodzieży w polityce miejskiej poprzez organizację warsztatów dla beneficjentów projektu;

4. symulowanie działań instytucji demokratycznych – wykorzystania narzędzia edukacyjnego, jakim jest „Gra o budżet” do edukacji obywatelskiej młodzieży;

5. zwiększenie zaufania społecznego i poczucia sprawczości wśród młodzieży dzięki spotkaniom z decydentami i ekspertami;

6. wspólne tworzenie przez młodzież i decydentów programów i polityk  poprzez propozycje realizacji budżetu obywatelskiego przez młodzież.

 

Grupa odbiorców:

Uczestnikami projektu (250 osób) będzie młodzież w wieku od 16 do 19 lat, uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Wybór takiego przedziału wiekowego wśród beneficjentów projektu jest związany z tematyką zadania – głównym działaniem będzie przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego (w formule Budget Games), w którym głosować można od 16 roku życia.

 

Zadanie:

Projekt jest odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży z zakresu możliwości udziału w życiu politycznym. Celem projektu jest edukacja nt. budżetu partycypacyjnego poprzez przeprowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami. Projekt ma zwiększyć udział młodych ludzi w życiu publicznym i zwiększyć poczucie sprawczości wśród młodzieży. Spotkania mają prowadzić również do polepszenia sytuacji młodzieży o „mniejszych szansach”. Propozycje składane przez młodzież mogą również być cenną informacją dla decydentów nt. kierunków rozwoju polityki miejskiej.

Głównym działaniem będzie przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego – Gry o budżet, dzięki temu młodzież będzie miała okazję zdobyć wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, budowania zespołu i sztuki autoprezentacji. Przewidywane rezultaty zadania to zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu przeprowadzania budżetu obywatelskiego, konstruowania i składania wniosków, poznanie możliwości, ale także ograniczeń, płynących z współpracy z instytucjami publicznymi. Uczestnicy nauczą się także, jak ważna jest praca zespołowa dla osiągnięcia celu. Wszystkie działania prowadzone będą na zasadach zgodnych z zasadami dialogu usystematyzowanego.

Do rezultatów należeć będą także: zwiększenie wiedzy uczestników, zarówno młodzieży jak i nauczycieli szkół, którzy nabytą wiedzą będą dzielić się z innymi uczniami. Efektem projektu będzie również poznanie przez reprezentantów Urzędów Miast oczekiwań i pomysłów młodzieży, niektóre projekty napisane przez młodzież mogą zostać zrealizowane. Istotne jest, aby urzędnicy mieli możliwość poznania zdania młodego pokolenia, które niebawem będzie aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym.

więcej na temat projektu tutaj.

Możliwość komentowania jest wyłączona.