Partycypacja w demokracji – projekt w ramach programu Erasmus+. Akcja 3

Fundacja zorganizowała grę o budżet, debaty i spotkania młodzieży z decydentami i ekspertami w zakresie budżetu obywatelskiego, których efektem było m.in. wypracowanie przez uczniów i decydentów wspólnych rozwiązań, a także realizacja pomysłów podanych przez młodzież. Jednym z nich jest stworzenie „Pokoju rozwoju pasji” wyrównującego szanse wśród dzieci. Projekt realizowano od maja do października 2016 roku w Chorzowie.

nr wniosku: 2015-3-PL01-KA347-022830

źródło dofinansowania: Program Erasmus Plus. Akcja 3

termin  realizacji: maj – październik 2016 rok

cel projektu: projekt był odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży z zakresu możliwości udziału w życiu politycznym. Celem projektu były edukacja nt. budżetu partycypacyjnego, popularyzacja idei dialogu usystematyzowanego wśród 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez przeprowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami. Projekt miał zwiększyć udział młodych ludzi w życiu publicznym i zwiększyć poczucie sprawczości wśród młodzieży. Spotkania miały prowadzić również do polepszenia sytuacji młodzieży o „mniejszych szansach”. Propozycje składane przez młodzież były cenną informacją dla decydentów nt. kierunków rozwoju polityki miejskiej. Głównym działaniem było przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego – Gry o budżet, dzięki temu młodzież miała okazję zdobyć wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, budowania zespołu i sztuki autoprezentacji. Rezultatami zadania są: zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu przeprowadzania budżetu obywatelskiego, konstruowania i składania wniosków, poznanie możliwości, ale także ograniczeń, płynących z współpracy z instytucjami publicznymi. Uczestnicy nauczyli się także, jak ważna jest praca zespołowa dla osiągnięcia celu. Wszystkie działania prowadzone były na zasadach zgodnych z zasadami dialogu usystematyzowanego. Do rezultatów należą także: zwiększenie wiedzy uczestników, zarówno młodzieży, jak i nauczycieli szkół, którzy nabytą wiedzą mogą dzielić się z innymi uczniami. Efektem projektu było również poznanie przez reprezentantów Urzędów Miast oczekiwań i pomysłów młodzieży, niektóre projekty napisane przez młodzież zostały zrealizowane. Istotne jest, aby urzędnicy mieli możliwość poznania zdania młodego pokolenia, które niebawem będzie aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym.

grupa odbiorców: uczestnikami projektu było 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim w wieku 16–19 lat.  Wybór takiego przedziału wiekowego wśród beneficjentów projektu był związany z tematyką zadania – głównym działaniem było przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego (w formule Budget Games), w którym głosować można od 16. roku życia.

Zapraszamy na fanpage projektu!

Accessibility