Labirynty Komunikacji – turnus terapeutyczny 2019 r.

Innowacyjny turnus dobrej komunikacji dla dzieci jąkających się i ich rodziców
Chorzów, 29.06 – 06.07.2019

Ponad 70 milionów ludzi na świecie, w tym 500 tysięcy w Polsce jąka się. Wszyscy oni napotykają przez to problemy w codziennej komunikacji. Najczęściej po prostu wstydzą się tego, w jaki sposób mówią. Badania wykazały, że negatywne postawy wobec osób jąkających się są powszechne (St. Louis, 2005; 2015, K. Węsierska i in. 2015). Szczególnie dotykają dzieci, które są stygmatyzowane przez rówieśników.

Liczne badania prowadzone w różnych krajach wykazały, że jąkanie wywiera znaczący, negatywny wpływ na jakość życia osób z nim się zmagających (m. in. na relacje społeczne, karierę szkolną i zawodową, zdrowie psychiczne) i silnie oddziałuje na funkcjonowanie ich rodzin – szczególnie na rodziców, powodując u nich podniesiony poziom lęku i poczucie winy.

Dlatego wiodące, światowe organizacje logopedyczne, m.in. American Speech, Language, and Hearing Association oraz The Royal College of Speech and Language Therapists postulują wdrażanie wczesnej interwencji opartej na aktywnym angażowaniu w procesy terapeutyczne środowiska osoby zmagającej się z jąkaniem.

Innowacyjna metoda – terapia zintegrowana

Terapia dzieci jąkających się zwykle polega na upłynnianiu mowy, czyli na ćwiczeniach mówienia. Jednak po wyjściu z gabinetu logopedycznego lęk przed rozmową pozostaje. Dzieci uczą się, jak mówić lepiej, a nie jak nie bać się mówić. Dopóki nie zmienimy ich postawy wobec swojej wyjątkowości, pozytywne skutki wielu terapii pozostaną krótkotrwałe.

Najnowsze, światowe trendy w logopedii zakładają wdrażanie postulowanego przez WHO tzw. społecznego modelu niepełnosprawności (social model of disability). Obok stosowanych standardowo, tradycyjnych podejść do terapii jąkania, a więc kształtowania płynności mowy i modyfikacji objawów jąkania, rekomenduje się rozszerzenie tej terapii o inne, niestandardowe dotychczas elementy i działania.

Terapia zintegrowana (hybrydowa), którą jako pierwsi chcemy zastosować w Polsce, dynamicznie łączy metody tradycyjne (upłynnianie i modyfikacja jąkania) z elementami wywodzącymi się z psychoterapii. Celem tych działań jest wzmocnienie dziecka poprzez zidentyfikowanie jego mocnych stron, a także jego rodziny i najbliższego środowiska (model ICF rekomendowany przez WHO), a następnie wykorzystanie tych pozytywnych zasobów w dalszym procesie terapeutycznym.

Nie bój się mówić!

Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiodniowego, bezpłatnego turnusu terapeutycznego dla dzieci jąkających się oraz ich rodziców/opiekunów. Do udziału w projekcie zaproszeni zostaną wybitni specjaliści z zakresu logopedii, psychoterapii, a także goście specjalni: np. animatorzy, aktorzy, dziennikarze, studenci, wolontariusze, m. in. członkowie grup samopomocowych dla osób jąkających się działających na Uniwersytecie Śląskim oraz osoby jąkające się, które z sukcesem radzą sobie w życiu.

Opierając się na założeniach zintegrowanej terapii jąkania, w programie naszego turnusu, oprócz ćwiczeń mowy znajdzie się szereg niecodziennych aktywności, jak np.:

  • udział uczestników w programie radiowym lub telewizyjnym;
  • występ w spektaklu teatralnym na prawdziwej, teatralnej scenie;
  • wizyta w parku linowym;
  • spotkania ze znanymi osobami jąkającymi się;

Równolegle z zajęciami dla dzieci zaplanowaliśmy zajęcia dla rodziców, podczas których specjaliści pokażą im, jak skutecznie wspierać swoje pociechy, pozbywać się lęków i poczucia wykluczenia.

Uczestnicy projektu

Dzieci jąkające się (24 osoby)
Wskażemy im sposoby, jak skutecznie komunikować się w sytuacjach codziennych, ale i tych bardziej wyjątkowych, oficjalnych. Będziemy wzmacniać ich samoocenę i poczucie sprawstwa. Będziemy uczyć ich dystansu do swojej wyjątkowości, a także sposobów radzenia sobie z nieprzyjaznym środowiskiem.

Rodzice
Będziemy minimalizowali ich poczucie lęku i wykluczenia, wzmacniali stabilność ich sytemu rodzinnego, a także rozwijali poczucie sprawstwa i umiejętnego wspierania dziecka w radzeniu sobie z jąkaniem.

Logopedzi i studenci logopedii
Udostępnimy im wiedzę i doświadczenie w zakresie nowej, niestosowanej w Polsce zintegrowanej terapii jąkania. Będziemy ich motywowali do wdrażania tej terapii w pracy ze swoimi pacjentami.

Środowisko dzieci jąkających się
Poprzez media tradycyjne i elektroniczne będziemy rozpowszechniali informacje o turnusie terapeutycznym i stosowanej w jego trakcie metodzie terapeutycznej. Chcemy wpływać na otoczenie ludzi jąkających się w celu zmiany postawy wobec nich.

Komunikacja i upowszechnienie rezultatów projektu

Z uwagi na innowacyjność i wyjątkowość projektu Fundacja planuje intensywne działania promujące ideę turnusu i zastosowanej terapii oraz przebieg projektu i jego rezultaty. Adresatami kampanii informacyjnej będą zarówno media ogólne i branżowe (w całej Polsce), jak również, poprzez media społecznościowe, środowiska skupiające osoby jąkające się, rodziców, terapeutów, naukowców, nauczycieli i wolontariuszy.

Jeżeli Twoja firma, instytucja lub Ty sam chcesz wesprzeć ten projekt, skontaktuj się z nami.

Z przyjemnością spotkamy się i przedstawimy szczegóły i możliwości współpracy.

Opiekun projektu:
Tomasz Sobisz
tel. 604 120 464
e-mail: t.sobisz@agereaude.pl

Accessibility