Akademia Liderów

Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude

PORADNIK KOMUNIKACJI CYFROWEJ

MIEJSKA EKOLOGIA W PIGUŁCE

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

O projekcie

Głównym celem projektu jest podniesienie kluczowych kompetencji społecznych wśród 30 młodych ludzi z województwa śląskiego, którzy wkraczają na rynek pracy. W projekcie mogą wziąć udział osoby, które uczą się na dwóch ostatnich latach edukacji szkoły ponadgimnazjalnej, studiów licencjackich oraz studiów magisterskich. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER, Osi I: Osoby młode na rynku pracy: Zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społ. ważnych na rynku pracy.

Aktualności

ruszamy z drugą edycją „Akademii Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude”. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą wziąć udział w projekcie do przesyłania formularzy zgłoszeniowych do 18 września 2020 roku. W razie pytań – zachęcamy do kontaktu: beata.a.duda@gmail.com Zachęcamy do obejrzenia efektów poprzedniej edycji projektu, które można znaleźć powyżej.

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I), którzy uczestniczą w spotkaniach zespołów kreatywnych,  do zapoznania się z sylabusem pracy zespołów. Od listopada 2019 roku rozpoczęły się spotkania zespołów kreatywnych w ramach pierwszej edycji projektu. Rezultatem spotkań zespołów będą projekty społeczne skierowane do społeczności lokalnej.
Sylabus do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I) , do zapoznania się z agendą wyjazdu edukacyjnego z elementami treningu interpersonalnego, który został zaplanowany zaplanowane na 14, 15 i 16 listopada 2019 roku w Brennej.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I) do zapoznania się z agendą szkolenia certyfikowanego dot. zarządzania sobą w czasie i komunikacji asertywnej, które zostało zaplanowane na 12 grudnia 2019 roku w Katowicach.
Agenda do pobrania: TUTAJ

zachęcamy uczestników „Akademia Liderów Dialogu Fundacji Agere Aude” (edycja I) do zapoznania się z agendą szkolenia certyfikowanego dot. radzenie sobie ze stresem i profilaktyka wypalenia zawodowego, które zostało zaplanowane na 27 lutego 2020 roku w Katowicach.
Agenda do pobrania: TUTAJ

Działania

W ramach projektu zaplanowane zostały 2 edycje kompleksowych działań dla uczestników projektu. Wśród nich znajdą się:

  • spotkania w zespołach kreatywnych, podczas których uczestnicy realizować będą projekty społeczne na rzecz wspólnot lokalnych (w tym działania w ramach wolontariatu);
  • szkolenia z zakresu kompetencji społecznych;
  • wyjazdy edukacyjne z elementami treningu interpersonalnego.

    Harmonogram udzielenia wsparcia Uczestnikom Projektu znaleźć można tutaj lub poniżej.

Jako że bardzo istotną dla nas kwestią jest zapewnienie kompleksowych działań z indywidualnym podejściem do każdego z uczestników, okres wsparcia dla każdego z nich został zaplanowany na czas 8 miesięcy. W tym czasie zakłada się rozwinięcie minimum 8 z 15 kompetencji społecznych (zgodnych z klasyfikacją ESCO. Każdy z uczestników przy wsparciu tutorów i szkoleniowców będzie pracować nad rozwojem tych kompetencji na podstawie wcześniejszej diagnozy jego potrzeb i potencjału.

Rekrutacja

Uczestnikami Projektu mogą zostać osoby uczące się na 2 ostatnich latach danego etapu edukacji (szkoła ponadpodstawowa, studia licencjackie, studia magisterskie), których kompetencje społeczne (zgodne z klasyfikacją ESCO) wymagają rozwoju, co zostanie stwierdzone podczas weryfikacji wstępnej. Rekrutacja wstępna (ocena formalna) do Projektu odbywa się drogą elektroniczną. Aby przystąpić do rekrutacji należy zapoznać się z Regulaminem Projektu i przesłać do 18 września 2020 roku wypełniony formularz zgłoszeniowy na adres akademia@agereaude.pl

nr umowy: POWR.01.04.00-00-0029/18

źródło dofinansowania: środki Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

wartość projektu: 117 725 zł

wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 114 193,10 zł

termin realizacji: 1.09.2019 do 31.08.2021 (24 miesiące)

planowane efekty: podniesienie kompetencji społecznych przydatnych na rynku pracy wśród 30 przedstawicieli młodzieży z woj. śląskiego

Harmonogram dla pierwszej i drugiej edycji projektu

rodzaj wsparcia termin(y) wsparcia liczba godzin wsparcia lokalizacja nazwa wykonawcy liczba uczestników
Ocena kompetencji
społecznych uczestników projektu zarówno na wejściu do
projektu, jak i na zakończenie udziału w projekcie
wrzesień, październik 2019, maj 2020 37 godzin Katowice Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
spotkania w zespołach kreatywnych i praca nad projektem społecznym październik 2019, listopad 2019, grudzień 2019, styczeń 2020, luty 2020, marzec 2020, kwiecień 2020, maj 2020 14 godzin spotkań w miesiącu

Katowice
/Chorzów

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
wyjazd
edukacyjny z elementami treningu interpersonalnego
listopad 2019 20 godzin szkoleniowych

Cieszyn/
Brenna

Fundacja Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude 15
szkolenie 1 z zakresu kompetencji społecznych grudzień 2019 8 godzin szkolenia Katowice wykonawca zewnętrzny  
szkolenie 2 z zakresu kompetencji społecznych luty 2020 8 godzin szkolenia Katowice wykonawca zewnętrzny 15

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Deklaracja uczestnictwa

Załącznik nr 3 – Formularz danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika

Załącznik nr 5 – Formularz rezygnacji z udziału w projekcie

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie na zakończenie udziału w projekcie

 

Accessibility