Cele Fundacji

  • sam-4działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez upowszechnianie i kształtowanie postaw patriotycznych; 
  • działanie służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego oraz działalności strażniczej jako formy kształcenia obywatelskiego; 
  • działanie na rzecz ochrony praw obywatelskich, równych praw kobiet i mężczyzn oraz mniejszości, a także propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; 
  • działanie sprzyjające dialogowi społecznemu na tematy polityczne, kulturalne i naukowe;

  • promowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, idei praworządności w duchu zasad wolnorynkowych oraz propagowanie idei samorządności; 
  • działanie służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo); 
  • działanie na rzecz edukacji, nauki, kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji; 
  • działalność proekologiczna oraz promocja i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
  • działanie na rzecz promocji nauki, kultury, sztuki oraz zdrowia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.