PROJEKT: Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pn. Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne organizowanej przez naszą Fundację oraz Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej oraz Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Spotkanie naukowe odbędzie się w dniach  8-9 czerwca 2018 roku w Katowicach.

Celem konferencji jest wszechstronna humanistyczna refleksja nad ideą społeczeństwa obywatelskiego, jego modelem/modelami oraz rolą, jaką odgrywa ono we współczesnym świecie.

Konferencję kierujemy do szerokiego grona odbiorców – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego, nauczycieli, studentów, jak i pracowników samorządowych oraz członków organizacji pozarządowych. Konferencja jest adresowana ponadto do wszystkich zainteresowanych wymianą doświadczeń, które koncentrują się wokół problemu partycypacji obywatelskiej.

PROJEKT: Świat, który rozumie jąkanie – otwarte seminarium logopedyczne jeszcze w październiku

Serdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium zorganizowanym z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awereness Day – ISAD), który obchodzony jest 22 października. W tym roku będziecie mieli okazję uczestniczyć w seminarium „Świat, który rozumie jąkanie – eksperci mają głos!”.

 

Zapraszamy osoby jąkające się i ich rodziny, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych tematyką jąkania. Osoby, które chcą dowiedzieć się, jak zmieniać postawy społeczne wobec tego zjawiska, lepiej zrozumieć jąkanie i poznać doświadczenie osób zmagających się z tym zaburzeniem płynności mowy. Zapraszamy także wszystkich tych, którzy chcą dowiedzieć się, jak wspierać dziecko jąkające się w szkole. Przypominamy także, że wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny.

 

Seminarium odbędzie się 19 października 2017 roku w Katowicach. Wszystkich chętnych zapraszamy do Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (CINiBA, ul. Bankowa 11 – sala konferencyjna na parterze). Program dostępny jest tutaj.

 

PROJEKT: Wakacje z Pythonem – kurs programowania dla młodzieży

 

Termin realizacji: 3–7 lipca 2017 rulotka2.cdr

W pierwszym tygodniu lipca nasza Fundacja przy pomocy Fundacji EDURES współorganizuje krótki kurs programowania dla młodzieży. To świetna okazja do rozbudzenia zainteresowania programowaniem i nowymi technologiami wśród młodego pokolenia.

Podczas warsztatów młodzi ludzie poznają podstawy języka Python – zaznajomią się z jego fundamentalnymi pojęciami, dowiedzą się m.in. czym są funkcje, operatory, zmienne, klasa, zjawisko rekurencji. Zapoznają się także z analizą programów, metodami wyszukiwania binarnego, sortowania i szyfrowania. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie laboratoriów Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

 

PROJEKT: V Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Logopedia w teorii i praktyce”

Termin realizacji: 16–17 września 2017 roku   Cel: Celem konferencji jest naukowa dyskusja na temat zaburzeń mowy, a także spotkanie logopedycznej teorii i praktyki. Pragniemy podjąć rozważania dotyczące teoretycznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, a także dokonać rewizji praktycznych rozwiązań stosowanych podczas postępowania logopedycznego. Uznając tezę, że praktyka jest punktem wyjścia i inspiracją dla badań naukowych pragniemy prezentować najnowsze wyniki działalności naukowej … Read more

PROJEKT: Przedszkole z legendą – cykl działań promujących czytelnictwo i budowanie wspólnot tożsamościowych

Przedszkole z legendąTermin realizacji:

kwiecień-listopad 2017 r.

Cel:

Głównym celem jest promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju (wiek przedszkolny, 5-6 lat) oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Cel zostanie osiągnięty dzięki przeprowadzeniu cyklu zajęć czytelniczych i twórczych w 10 grupach przedszkolnych, dzięki którym eksperci wspólnie z dziećmi stworzą schemat fabularny własnej legendy założycielskiej, jaki zostanie uzupełniony o ilustracje wykonane przez młodych twórców.

Następnie eksperci na podstawie zebranego materiału przygotują 10 legend, które zostaną utrwalone w postaci broszury. Finałem zadania będzie mobilna wystawa ilustracji połączona z promocją legend stworzonych przez dzieci, co przyczyni się do promowania czytelnictwa również poza przestrzenią poszczególnych przedszkoli.

Opis:

W ramach projektu we współpracy z przedszkolami zostanie przeprowadzony cykl warsztatów czytelniczych, które staną się punktem wyjścia do stworzenia przez dzieci schematu fabularnego do autorskiej legendy. Tematem spotkań będą polskie legendy założycielskie, które odnoszą się do powstania państwa lub miasta. Wykorzystanie tego typu tekstów przyczyni się do budowania poczucia przynależności do danej społeczności oraz pozwoli na budowanie tożsamości narodowej i kulturowej (znajomość dawnych polskich legend).

 

Cykl zajęć na terenie przedszkola kończy się wystawą, taka kolejność działań podyktowana została chęcią wykorzystania metod wielostronnego uczenia się polegającego na:
– przyswajaniu (podanego, gotowego materiału),
– odkrywaniu (nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów oraz samodzielnego poszukiwania),
– przeżywaniu (różnorodnych treści i wartości),
– działaniu (polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce).

Na każdym etapie projektu dzieci biorące w nim udział mogą kształtować pozytywne nawyki czytelnicze poprzez branie udziału w zajęciach, które aktywizują równocześnie minimum dwa kanały uczenia.

 

Finałowa mobilna wystawa zostanie umieszczona w przestrzeni wspólnej przedszkola dostępnej zarówno innym przedszkolakom, jak i ich opiekunom. Dzięki zastosowaniu QR code’ów będzie możliwość odsłuchania tekstów legend założycielskich.

 

Zapraszamy na fanpage projektu!mkidn_01_cmyk (1)

 

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PROJEKT: Partycypacja w demokracji – projekt w ramach programu Erasmus+. Akcja 3

Termin realizacji:

maj-październik 2016

 

Cel:

Celem naszego projektu jest popularyzacja idei dialogu usystematyzowanego wśród 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego.

Strategicznymi celami projektu, zgodnymi z celami dialogu usystematyzowanego, są:

1. prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami na tematy, które są związane z problemem nierównego dostępu młodzieży do wiedzy na temat narzędzi i zasad aktywności obywatelskiej;

2. podejmowanie dialogu młodzieży i decydentów, który ma prowadzić do wypracowania wspólnych rozwiązań, mających na celu polepszenie sytuacji młodzieży (szczególnie tej o „mniejszych szansach”) – panele dyskusyjne, otwarte debaty;

3. edukację obywatelską młodzieży, która ma prowadzić do zwiększenia udziału młodzieży w polityce miejskiej poprzez organizację warsztatów dla beneficjentów projektu;

4. symulowanie działań instytucji demokratycznych – wykorzystania narzędzia edukacyjnego, jakim jest „Gra o budżet” do edukacji obywatelskiej młodzieży;

5. zwiększenie zaufania społecznego i poczucia sprawczości wśród młodzieży dzięki spotkaniom z decydentami i ekspertami;

6. wspólne tworzenie przez młodzież i decydentów programów i polityk  poprzez propozycje realizacji budżetu obywatelskiego przez młodzież.

 

Grupa odbiorców:

Uczestnikami projektu (250 osób) będzie młodzież w wieku od 16 do 19 lat, uczęszczająca do szkół ponadgimnazjalnych w województwie śląskim. Wybór takiego przedziału wiekowego wśród beneficjentów projektu jest związany z tematyką zadania – głównym działaniem będzie przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego (w formule Budget Games), w którym głosować można od 16 roku życia.

 

Zadanie:

Projekt jest odpowiedzią na problem, jakim jest niski poziom wiedzy młodzieży z zakresu możliwości udziału w życiu politycznym. Celem projektu jest edukacja nt. budżetu partycypacyjnego poprzez przeprowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami. Projekt ma zwiększyć udział młodych ludzi w życiu publicznym i zwiększyć poczucie sprawczości wśród młodzieży. Spotkania mają prowadzić również do polepszenia sytuacji młodzieży o „mniejszych szansach”. Propozycje składane przez młodzież mogą również być cenną informacją dla decydentów nt. kierunków rozwoju polityki miejskiej.

Głównym działaniem będzie przeprowadzenie symulacji budżetu obywatelskiego – Gry o budżet, dzięki temu młodzież będzie miała okazję zdobyć wiedzę z zakresu budżetu obywatelskiego, budowania zespołu i sztuki autoprezentacji. Przewidywane rezultaty zadania to zwiększenie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu przeprowadzania budżetu obywatelskiego, konstruowania i składania wniosków, poznanie możliwości, ale także ograniczeń, płynących z współpracy z instytucjami publicznymi. Uczestnicy nauczą się także, jak ważna jest praca zespołowa dla osiągnięcia celu. Wszystkie działania prowadzone będą na zasadach zgodnych z zasadami dialogu usystematyzowanego.

Do rezultatów należeć będą także: zwiększenie wiedzy uczestników, zarówno młodzieży jak i nauczycieli szkół, którzy nabytą wiedzą będą dzielić się z innymi uczniami. Efektem projektu będzie również poznanie przez reprezentantów Urzędów Miast oczekiwań i pomysłów młodzieży, niektóre projekty napisane przez młodzież mogą zostać zrealizowane. Istotne jest, aby urzędnicy mieli możliwość poznania zdania młodego pokolenia, które niebawem będzie aktywnie uczestniczyć w życiu politycznym.

więcej na temat projektu tutaj.

PROJEKT: Więcej niż obraz – poczuj malarstwo wszystkimi zmysłami

Termin realizacji:

czerwiec – grudzień 2016

Cel:

Celem wystawy jest ułatwienie dostępu do dóbr kultury narodowej mieszkańcom obszarów oddalonych od ośrodków kulturalnych dzięki organizacji mobilnej wystawy malarstwa polskiego; wystawa zostanie zaprezentowana w 2 ośrodkach kultury. Elementem zadania będzie także strona internetowa, na której umieszczone zostaną prace plastyczne inspirowane wystawą oraz wielozmysłowym doświadczeniem sztuki. Strona internetowa będzie także miejscem, w którym zamieszczane będą relacje z wernisaży oraz polisensorycznych lekcji muzealnych.

Opis:

Wystawa obejmować będzie 5 kategorii tematycznych: pejzaże, portrety, martwa natura, architektura sakralna i świecka oraz sceny batalistyczne. W obrębie każdej kategorii znajdą się dzieła sztuki z różnych stylów oraz wykonane różnymi technikami plastycznymi. Wystawę będzie można zwiedzać z wykorzystaniem urządzeń mobilnych – telefonów komórkowych, tabletów i smartfonów. Przy obrazach bowiem będą umieszczone qr-cody, które odsyłać będą do opisów obrazów – zdjęć, tekstów i plików dźwiękowych. Podczas planowanych w ramach wystawy warsztatów młodzi uczestnicy wysłuchają utworów muzycznych, poczują smak potraw oraz zapach perfum, poznają faktury i materiały. Podczas wernisażu wystawy – adresowanego do dorosłych odbiorców – odbędzie się z kolei multimedialna prelekcja, wykorzystująca nie tylko obraz, ale także dźwięk do zapoznania odbiorców ze specyfiką prezentowanych dzieł sztuki. Po wernisażu wystawy i polisensorycznym zwiedzaniu odbędą się warsztaty malarskie.

Zapraszamy na stronę internetową naszego projektu tutaj.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

PROJEKT: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna „Zaburzenia płynności mowy”. Edycja II

Termin realizacji:

sierpień 2016

Cel:

Celem konferencji jest upowszechnianie osiągnięć oraz najnowszych wyników badań w zakresie zaburzeń płynności mowy. Problematyka planowanej na sierpień Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej dotykać będzie kwestii niezwykle aktualnych, bo związanych z wdrażaniem skutecznych strategii profilaktyczno-diagnostyczno-terapeutycznych, a także z prezentacją najnowszych wyników badań prowadzonych na gruncie balbutologopedii.

Read more

PROJEKT: Brawo polski! realizowany w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych

Termin realizacji:

luty-listopad 2016

 

Cel:

Zadanie będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjnokulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest, w sposób przystępny i akceptowalny dla zróżnicowanych społecznie i demograficznie odbiorców, podniesienie kompetencji komunikacyjnych użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych”.

Cele szczegółowe:

a) zwiększenie kompetencji językowej oraz sprawności komunikacyjnej użytkowników polszczyzny poprzez wyprodukowanie i wyemitowanie 20 odcinków krótkiego programu edukacyjno-kulturalnego;

b) kształtowanie postaw tolerancji i otwartości poprzez zaangażowanie w popularyzację wiedzy o języku obcokrajowców

Grupa odbiorców:

Zadanie kierujemy do szerokiego kręgu odbiorców, a jest to możliwe dzięki wykorzystaniu zróżnicowanych dróg rozpowszechniania programu edukacyjnokulturalnego będącego przedmiotem zadania.

Zadanie:

Zadanie będzie realizowane od 1 lutego do 15 listopada 2016 roku i będzie polegało na wyprodukowaniu i wyemitowaniu 12 odcinków programu edukacyjnokulturalnego pt. Brawo polski! Celem zadania jest wzmocnienie kompetencji komunikacyjnych i podniesienie wiedzy językowej użytkowników polszczyzny oraz kształtowanie świadomych postaw wobec języka. Każdy odcinek programu dotyczyć będzie kilku problemów komunikacyjnych (np. w zakresie etykiety językowej, społecznych uwarunkowań użycia kodu językowego, itd.). Emisja odcinków programu odbywać się będzie na antenie TVP Katowice oraz w Internecie.

 

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych” .

 

 

PROJEKT: Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna pt. „Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej”

Termin realizacji: 10 października 2015 roku Cel: Logopedia zmienia się na naszych oczach. Jesteśmy świadkami zmian cywilizacyjnych, które wpływają na warunki rozwoju mowy. Stąd aktualne staje się pytanie, czy i w jaki sposób logopedia jest w stanie sprostać wyzwaniom w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy. Celem konferencji było zatem poznanie i upowszechnienie wiedzy na temat współczesnych tendencji dotyczących diagnozy i terapii logopedycznej. Grupa odbiorców: Grono … Read more

PROJEKT: Odważ się działać – miasto (w rękach) mieszkańców

Termin realizacji: czerwiec-październik 2015 Cel: Z rozmów przeprowadzonych przez członków Fundacji z mieszkańcami Chorzowa wynika, że mieszkańcy są zainteresowani aktywnością na rzecz społeczności lokalnej, jednak obawiają się niepowodzeń na formalnym etapie opracowania swoich pomysłów – formułowanie wniosków, pism i odwołań. Niezbędne są zatem działania informacyjne i pomocowe, aby zwiększyć udział mieszkańców Chorzowa w inicjatywach oddolnych takich jak wnioski do budżetu obywatelskiego, inicjatywy lokalne. a) rozwój … Read more

PROJEKT: Działajmy razem – konkurs z wiedzy o budżecie obywatelskim dla uczniów klas IV, V i VI Szkoły Podstawowej nr 15 w Chorzowie

Termin realizacji:

maj 2015

Cel:

Ważne jest aby dzieci od najmłodszych lat rozbudzały w sobie przedsiębiorczość, chęć do działania i umiejętność pracy w grupie. Projekt ten wpisuje się w każde z tych zadań. Naszym celem jest popularyzowanie idei budżetu obywatelskiego wśród najmłodszych obywateli Chorzowa, którzy już za kilka lat będą mieli możliwość zgłaszać i realizować własne pomysły z budżetu obywatelskiego. Dzięki takim działaniom staramy się możliwie jak najwcześniej edukować, inspirować i motywować do działania dzieci, aby były świadome, że każdy może mieć wpływ na poprawę jakości życia w okolicy.

Read more

PROJEKT: Gra miejska „150 tajemnic Nikiszowca”

Termin i miejsce realizacji: maj-sierpień 2015 r. Nikiszowiec; Terminy poszczególnych gier: 24.05.2015; 21.06.2015; 09.08.2015. Cel: Program „150 tajemnic Nikiszowca” przede wszystkim promował odkrywanie dziedzictwa regionu oraz lokalnej tradycji kulturowej, skierowany jest do 120 dzieci w wieku 10-14 lat i ma na celu: 1. zwiększenie wiedzy z zakresu historii Nikiszowca, tradycji kulturalnych i społecznych, gwary oraz śląskich smaków, poprzez aktywne uczestnictwo w grach miejskich; 2. zwiększenie zdolności … Read more

PROJEKT: Budżet obywatelski w Chorzowie

Termin realizacji: kwiecień – lipiec 2015 Cel: Ważnym elementem wzmacniania wspólnoty lokalnej jest zachęcanie mieszkańców do aktywności obywatelskiej. Nasz projekt w pełni odpowiadał temu założeniu, bowiem poprzez działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne zakładał włączenie obywateli w proces współtworzenia polityki miejskiej. Naszym celem była popularyzacja wiedzy na temat budżetu obywatelskiego, zwanego też partycypacyjnym. Jesteśmy przekonani, że dzięki tym działaniom nastąpiło zwiększenie zadowolenia … Read more

PROJEKT: „E- nauka w nowej formie”

Walka ze stresem, dysleksja, język polski, edukacja dla bezpieczeństwa, dekoracja, reklama, kreatywne myślenie oraz fotografia w ramach w projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie „E- nauka w nowej formie”

Termin realizacji:

luty- październik 2015 roku

Cel:

Wzmocnienie potencjału młodych ludzi dzięki przeprowadzeniu 966 godzin zajęć z uczniami dwu Zespołów Szkół Ogólnokształcących z Rudy Śląskiej.

Read more