Partycypacja w demokracji

W ramach działań z zakresu edukacji obywatelskiej realizujemy od marca 2016 roku projekt “Partycypacja w Demokracji” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+.

Projekt polega na popularyzacji idei dialogu usystematyzowanego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego zadaniem jest edukacja młodzieży na temat tzw. budżetu partycypacyjnego oraz wskazanie im możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu politycznym i wywierania na nie realnego wpływu.

Cele:

1. prowadzenie debat i spotkań młodzieży z decydentami i ekspertami na tematy związane z problemem nierównego dostępu młodzieży do wiedzy na temat narzędzi i zasad aktywności obywatelskiej;

2. polepszenie sytuacji młodzieży (szczególnie tej o „mniejszych szansach”);

3. edukacja obywatelska młodzieży, która ma prowadzić do zwiększenia udziału młodzieży w polityce miejskiej;

4. symulowanie działań instytucji demokratycznych, zwiększenie zaufania społecznego i poczucia sprawczości wśród młodzieży;

5. wspólne tworzenie przez młodzież i decydentów programów i polityk.

Działania:

Projekt przeprowadzony zostanie w Młodzieżowym Domu Kultury w Chorzowie. Uczestnicy projektu zdobędą wiedzę niezbędną do realizacji postawionego przed sobą celu, opracują wniosek, a następnie w ramach rywalizacji między miastami walczyć będą o jego urzeczywistnienie. W ramach spotkań zrealizowane zostaną liczne szkolenia i warsztaty z ekspertami. Młodzież będzie miała okazję zdobyć wiedzę na temat m.in. budżetu obywatelskiego, budowania zespołu i sztuki autoprezentacji. Głównym wydarzeniem projektu będzie rozegranie gry inspirowanej “Grą  o budżet”. Nagrodą jest zrealizowanie wybranego przez uczestników celu. Na ostatnim trzecim etapie projektu – młodzież będzie miała okazję wysłuchać wykładów mistrzowskich, prowadzonych przez wybitnych profesorów. Rozgrywkę zakończą prezentacje projektów przed komisją, w której skład będą wchodzić członkowie urzędów miast oraz sponsorzy projektu.

Szkoły, które wezmą udział w projekcie otrzymają prestiżowy tytuł „Szkoły Społecznie Zaangażowanej „.

INFORMACJE DLA CHCĄCYCH WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

Adresaci:

250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego, 10 uczniów z każdej z 25 szkół.

Warunkiem przystąpienia uczniów do projektu jest przysłanie przez zainteresowanie udziałem w projekcie szkoły formularza zgłoszeniowego oraz podpisanie memorandum z Fundacją Wiedzy i Dialogu Społecznego Agere Aude, na mocy którego placówka deklaruje chęć udziału w projekcie.

Faza wstępna:

Młodzież, która zgłosi chęć udziału w projekcie powinna:

1. zastanowić się nad potrzebami swoich rówieśników o mniejszych szansach, którzy mieszkają w ich mieście;

2. przyjrzeć się placówkom zajmującym się udzielaniem pomocy młodzieży o mniejszych szansach (tzn. takiej, która z powodów społecznych, ekonomicznych lub trudności w uczeniu się może być w jakiś sposób poszkodowana), np. domy dziecka, świetlice środowiskowe, szkoły specjalne.

3. zastanowić się, jakimi działaniami można pomóc. Przykładami takich działań mogą być: remont pomieszczeń, zakup sprzętu, kursy. Koszt realizacji nie może przekroczyć kwoty ustalonej przez realizatora projektu, nie może również dotyczyć pomocy osobie fizycznej – młodzież musi zatem wstępnie ocenić koszty swojego projektu.

4. zdobyć podstawową wiedzę na temat budżetu obywatelskiego;

5. wybrać zespół, który będzie reprezentował szkołę w projekcie. 10 osobowa drużyna powinna składać się z osób komunikatywnych, pomysłowych, chętnie biorących udział w wolontariatach i innych inicjatywach.

6. krótko opisać swój pomysł na ideę społeczną we wniosku dołączonym do formularza zgłoszeniowego.

Faza realizacyjna:

Uczniowie w 10-osobowych zespołach zgłoszonych przez szkoły wezmą udział w działaniach w ramach projektu:

Etap I po 10 uczestników z 5 różnych szkół z 5 miast, łącznie 250 uczestników 1. interaktywny wykład o idei budżetu obywatelskiego;

2. warsztaty z budowania zespołu;

3. symulacyjna gra inspirowana ideą Budget Game.

Etap II 10-osobowe grupy reprezentujące swoje miasta Warsztaty ze specjalistami:

autoprezentacja;

wykorzystanie narzędzi TI w komunikacji;

negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.

Tworzenie wniosków do budżetu obywatelskiego.

Etap III


10-osobowe grupy reprezentujące swoje miasta Wykłady mistrzowskie, prezentacje projektów tworzonych podczas drugiego etapu, debata z decydentami; uroczyste ogłoszenie wyników na najlepszy pomysł na projekt społeczny.

Faza podsumowująca:

Trwałym efektem projektu będzie realizacja wybranego celu społecznego.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin ogólny projektu „Partycypacja w demokracji” w wersji pdf

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia i jego opiekuna prawnego w wersji pdf

Formluarz zgłoszeniowy dla zespołu i nauczyciela w wersji pdf

Wniosek na projekt społeczny w wersji pdf

KONTAKT:

k.sujkowska-sobisz@agereaude.pl

tel. 604 611 464

PARTNERZY:

Partnerem zadania jest Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie.

Możliwość komentowania jest wyłączona.